GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 22. veljače 2016.

Godina III - broj 3.Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 , 150/11, 144/12, 19/13 pročišćeni tekst i 137/15), članka 46. i članka 48. stavka 1. i 3. Statuta  Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) te članka 11. stavka 1. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorskogoranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 ispr. i 25/13 pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. veljače 2016. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o
izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke iz reda pripadnika nacionalnih manjina

 

 

 

I.

 

Za potpredsjednicu Gradskog vijeća Grada Rijeke iz reda pripadnika nacionalnih manjina bira se dr.sc. Petra Karanikić.

 

 

II.

 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke iz reda pripadnika nacionalnih manjina KLASA: 021-05/13-01/107, URBROJ: 2170-01-16-00-13-3 od 11. lipnja 2013. godine.

 

 

 III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/16-01/5
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 18. veljače 2016.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.