GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 22. veljače 2016.

Godina III - broj 3.Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o knjižnicama  (“Narodne novine” broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15),  članka 13. i 16a. Statuta Gradske knjižnice Rijeka  i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije”  broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradonačelnik Grada Rijeke, 2. veljače 2016. godine, donio je

 

 

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članice
Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

 

 

I.

 

Razrješuje se Ljubica Stojanović dužnosti članice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka.

 

II.

Za članicu Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka  imenuje se Ljiljana Cvjetović.

 

 

III.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/16-04/7
URBROJ: 2170/01-15-00-16-1
Rijeka, 2. veljače 2016.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel