GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 22. veljače 2016.

Godina III - broj 3.Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 18. veljače 2016. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

 

  1. Grad Rijeka sklopit će ugovor o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke u k.o. Plase koje čine dio građevinskih čestica za izgradnju Etape I i Etape II nogometnog kampa na Rujevici, gruntovnih oznaka: k.č.broj 717/1, 4/20 dijela k.č.broj 722/1, k.č.broj 715/8, k.č.broj 716/22, k.č.broj 716/23, k.č.broj 717/10 i k.č.broj 717/6 ukupne površine 45.225 m2 i ukupne vrijednosti 19.899.000,00 kn (bez PDV-a).
  1. Ponuditeljem za sklapanje ugovora o zamjeni nekretnina iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog 25. siječnja 2016. godine utvrđuje se trgovačko društvo STADION KANTRIDA d.o.o. Rijeka, Rujevica 10, s ponuđenom zamjenom nekretnina u k.o. Plase u građevinskoj čestici planirane prilazne ceste nogometnom kampu (oznake SU XI), ukupne površine 3.522 m2 i ukupne vrijednosti 1.232.700,00 kn, uz plaćanje razlike u vrijednosti nekretnina koje su predmet zamjene .
  1. Na temelju ove Odluke, Gradonačelnik Grada Rijeke sklopit će, u ime Grada Rijeke, ugovor o zamjeni nekretnina s trgovačkim društvom STADION KANTRIDA d.o.o. Rijeka, Rujevica 10, temeljem kojeg će :

– Grad Rijeka steći u vlasništvo nekretnine označene kao: k.č.broj 721/3 površine 644 m2 upisana u z.k.ul.broj 166, k.č.broj 722/3 površine 1.172 m2 upisana u z.k.ul.broj 265, te prema prijedlogu parcelacijskog elaborata, k.č.broj 724/1 površine 1.643 m2 i k.č.broj 724/3 površine 63 m2 obje upisane u z.k.ul.broj 554, sve u k.o. Plase,

– trgovačko društvo Stadion Kantrida d.o.o. steći u vlasništvo nekretnine označene kao : k.č.broj 717/1 površine 38.052 m2 (površina ispravljena geodetskim projektom na 38.134 m2) upisana u z.k.ul.broj 3315, 4/20 dijela k.č.broj 722/1 površine 737 čhv (površina suvlasničkog udjela 530 m2) upisana u z.k.ul.broj 4586, k.č.broj 715/8 površine 504 m2 upisana u z.k.ul.broj 2267, k.č.broj 716/22 površine 330 m2 upisana u z.k.ul.broj 4879, k.č.broj 716/23 površine 51 m2 upisana u z.k.ul.broj 4879, k.č.broj 717/10 površine 5643 m2 upisana u z.k.ul.broj 3315 i k.č.broj 717/6 površine 33 m2 upisana u z.k.ul.broj 3315, sve u k.o. Plase, uz plaćanje razlike u vrijednosti nekretnina koje se zamjenjuju u najviše 60 mjesečnih obroka (5 godina).

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/7
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 18. veljače 2016.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.