Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. studenoga 2021.

Godina VIII - broj 13.


Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva

Na temelju članka 32. Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 54/12) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 11. listopada 2021. godine, donio je

  Continue reading

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

Na temelju članka 22. Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“  broj 54/12) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 11. listopada 2021. godine, donio je

  Continue reading

Odluka o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića More

Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 23. Statuta Dječjeg vrtića More i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/1 -pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 25. listopada 2021. godine, donio je

Continue reading

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za vrednovanje podnesenih prijedloga iz područja kulturnih djelatnosti Programi kulture u zajednici i Programi za mlade u 2022. godini

Na temelju članka 9. stavka 2. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 2. studenoga 2021. godine, donio je

Continue reading

Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17) te članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 2. studenoga 2021. godine, donio je

  Continue reading