GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. studenoga 2021.

Godina VIII - broj 13.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 2. studenoga 2021. godine, donio je

 

 

 

 

ODLUKU

o imenovanju Radnog tima za izradu Provedbenog programa Grada Rijeke

za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine

 

 

 

Članak 1.

 

Imenuje se Radni tim za izradu Provedbenog programa Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine (u daljnjem tekstu: Radni tim).

 

 

Članak 2.

 

Radni tim je zadužen za koordinaciju poslova vezanih za izradu Provedbenog programa, olakšavanje pristupa potrebnim informacijama, kao i za osiguravanje kvalitete izrade Provedbenog programa.

 

 

Članak 3.

 

U Radni tim imenuju se:

– dr.sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g., Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem,

– dr.sc. Nataša Zrilić, Ured Grada,

– Jana Sertić, Odjel gradske uprave za poduzetništvo,

– Željko Jurić, Zavod za informatičku djelatnost i

– Dženet Brkarić, Odjel gradske uprave za financije.

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/157-6
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 2. studenoga 2021.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.