GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. studenoga 2021.

Godina VIII - broj 13.Na temelju članka 32. Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 54/12) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 11. listopada 2021. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o imenovanju Etičkog povjerenstva

 

 

I.

 

U Etičko povjerenstvo imenuju se:

  1. Maja Depikolzuane, službenica Ureda Grada, za predsjednicu,
  2. Danijel Antonić, službenik Zavoda za informatičku djelatnost, za člana,
  3. Suzana Belošević Romac, službenica Ureda Grada, za članicu.

Za zamjenike članova Etičkog povjerenstva imenuju se:

  1. Marko Drpić, službenik Odjela gradske uprave za komunalni sustav, za zamjenika predsjednice,
  2. Goran Šarić, službenik Odjela za gradsku samoupravu i upravu, za zamjenika člana,
  3. Vanda Sesar, službenica Odjela gradske uprave za financije, za zamjenicu članice.

 

 

II.

 

Članovi Etičkog povjerenstva i njihovi zamjenici imenuju se na vrijeme od četiri godine.

 

 

III.

 

Etičko povjerenstvo iz točke I. ove Odluke obavlja sljedeće poslove:

– prati primjenu Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke i daje mišljenja vezano uz njegovu primjenu te prati primjenu međunarodnih standarda te primjenu propisa u području etičkog postupanja te predlaže izmjene i dopune kodeksa,

– promiče i predlaže mjere za jačanje etičkih standarda u službi s obzirom na osobno ponašanje službenika, mogući sukob interesa, primanje darova, korumptivno i drugo neetično ponašanje, zaštitu ugleda službe i osobnog ugleda službenika i namještenika,

– odgovara na pritužbe građana, pravnih osoba i službenika i namještenika zbog toga što u roku od 60 dana od zaprimanja pritužbe nisu dobili odgovor na pritužbu ili u slučaju kada podnositelj pritužbe nije zadovoljan odgovorom,

– provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe na ponašanje povjerenika za etiku te pritužbe povjerenika za etiku za neetično ponašanje drugih službenika i namještenika prema povjereniku za etiku, 

– druge poslove koji proizlaze iz Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke.

 

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

Ova odluka objavit će se i na službenoj web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/149-6
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 11. listopada 2021.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.