GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. studenoga 2021.

Godina VIII - broj 13.Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 23. Statuta Dječjeg vrtića More i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/1 -pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 25. listopada 2021. godine, donio je

 

 

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju članice
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića More

 

 

 

I.

 

Razrješuje se Ljubica Stojanović dužnosti članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića More.

 

 

II.

 

Za članicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića More, iz reda osnivača, imenuje se Višnja Jelenčić.

 

 

III.

 

Članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića More iz točke II. ove Odluke imenuje se na rok do isteka mandata članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića More.

 

 

IV.

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/154-6
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 25. listopada 2021.

 

 

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.