GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. studenoga 2021.

Godina VIII - broj 13.Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17) te članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 2. studenoga 2021. godine, donio je

 

 

 

 

ODLUKU
o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Rijeke
za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade Provedbenog programa Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program).

 

 

Članak 2.

 

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja od značaja za Grad Rijeku kojim se opisuju prioritetne mjere i aktivnosti za postizanje specifičnih ciljeva iz Plana razvoja Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 5/21) te iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja, Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine i Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

 

 

Članak 3.

 

Provedbeni program bit će usmjeren na definiranje osnovnih polazišta daljnjeg uravnoteženog razvoja Grada Rijeke utemeljenog na održivom i učinkovitom korištenju raspoloživih resursa, sukladno načelu partnerstva i suradnje te ostalim temeljnim načelima politike lokalnog razvoja, a izradit će se sukladno Uputama za izradu provedbenih programa Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Dokument: UI-PPJLP(R)S-Inačica:1.1.).

 

 

Članak 4.

 

U postupku izrade Provedbenog programa sudjelovat će sva upravna tijela Grada Rijeke te posebno radno tijelo koje će imenovati Gradonačelnik Grada Rijeke, dok se za administrativno-tehničke poslove zadužuje Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

 

 

Članak 5.

 

O ovoj Odluci obavijestit će se javnost sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17), objavom na web stranicama Grada Rijeke.

 

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

 

KLASA: 023-01/21-04/156-6
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 2. studenoga 2021.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.