GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. studenoga 2021.

Godina VIII - broj 13.Na temelju članka 22. Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“  broj 54/12) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 11. listopada 2021. godine, donio je

 

 

 

 

ODLUKU
o imenovanju povjerenika za etiku

 

 

 

I.

 

Vinko Randić, dipl. pravnik, raspoređen na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu, imenuje se povjerenikom za etiku Grada Rijeke, na vrijeme od četiri godine.

 

 

II.

 

Povjerenik za etiku iz točke I. ove Odluke obavlja sljedeće poslove:

– prati primjenu Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke,

– promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima službenika i namještenika te odnosima službenika i namještenika prema građanima i pravnim osobama,

– zaprima pritužbe službenika i namještenika, građana i pravnih osoba na neetičko ponašanje i postupanje službenika i namještenika, te provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, priprema pisano izvješće i odgovor podnositelju pritužbe, te vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama,

– druge poslove koji proizlaze iz Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke.

 

 

III.

 

Službeni kontakt podaci povjerenika za etiku su:

– adresa elektroničke pošte: vinko.randic@rijeka.hr

– telefon: 051/209-477.

 

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

Ova Odluka objavit će se i na službenoj web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/150-6
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 11. listopada 2021.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.