GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. studenoga 2021.

Godina VIII - broj 13.Na temelju članka 9. stavka 2. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 2. studenoga 2021. godine, donio je

 

 

O D L U K U
o imenovanju Stručnog povjerenstva za  vrednovanje podnesenih prijedloga
iz područja kulturnih djelatnosti Programi kulture u zajednici i
Programi za mlade u 2022. godini

 

 

 

I.

 

U Stručno povjerenstvo za vrednovanje pristiglih prijava za Programe kulture u zajednici i Programe za mlade imenuju se sljedeći članovi:

  1. Senka Baruška, kao predstavnica Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret,
  2. Alica Kolarić, kao predstavnica Kulturnog vijeća za književnu djelatnost,
  3. Daina Glavočić, kao predstavnica Kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti.

 

 

II.

 

Zadaće Stručnog povjerenstva iz točke I. ove Odluke utvrđene su Pravilnikom o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/19).

 

 

III.

 

Članovi Stručnog povjerenstva iz točke I. ove Odluke imenuju se za vrednovanje prijava programa za Programe kulture u zajednici i Programe za mlade pristiglih na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2022. godini.

 

 

IV.

  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/158-6
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 2. studenoga 2021.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.