Datum tiskanog izdanja: Petak, 23. srpnja 2021.

Godina VIII - broj 11.


Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke

GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, zastupan po Gradonačelniku Grada Rijeke Marku Filipoviću, kao osnivač Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke,

i

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE, Krešimirova 38, Rijeka, zastupana po zapovjedniku Hinku Manceu, (u daljnjem tekstu: Poslodavac), s jedne strane

i

SINDIKAT VATROGASACA RIJEKA, Krešimirova 38, Rijeka, zastupan po predsjedniku Goranu Hibleru (u daljnjem tekstu: Sindikat), s druge strane, sklopili su dana 25. lipnja 2021. godine

  Continue reading

Rješenje o poništenju Rješenja Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

 

KLASA: UP/I-361-01/21-02/1
URBROJ: 2170/01-13-00-21-13/VS
U Rijeci, 01. srpnja 2021. godine

 

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada Rijeke, nadležan prema članku 127. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09), nakon provedene obnove postupka po službenoj dužnosti u predmetu MATRONA d.o.o., Krležina 1, Split, MBS: 060213878, OIB: 39653698861, zastupane po članu uprave Ivanu Gusiću, OIB: 94031700659, koji je zatražio ukidanje građevinske dozvole, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

  1. Poništava se rješenje ovoga Odjela KLASA: UP/I-361-03/19-01/30, URBROJ: 2170/01-13-02-19-2/ZRK/ od dana 14. veljače 2019. godine, a kojim je ukinuta građevinska dozvola KLASA: UP/-361-03/08-02/65, URBROJ: 2170/01-13-02-09-29/VL od 26. svibnja 2009. godine, investitora MARJAN d.o.o. koja je izmijenjena rješenjem KLASA: UP/I-361-03/09-04/12, URBROJ: 2170/01-13-02-09-2/VL od 10. rujna 2009. godine, kojim se građevinska dozvola mijenja u pogledu imena investitora, sa investitora MARJAN d.o.o., Miroslava Krleže 5, Rijeka, u novoga investitora MATRONA d.o.o., Krležina 1, Split, MBS: 060213878, OIB: 39653698861.
  2. Građevinska dozvola KLASA: UP/-361-03/08-02/65, URBROJ: 2170/01-13-02-09-29/VL od 26. svibnja 2009. godine, i rješenje KLASA: UP/I-361-03/09-04/12, URBROJ: 2170/01-13-02-09-2/VL od 10. rujna 2009. godine, kojim se građevinska dozvola mijenja u pogledu imena investitora ostaju na snazi.
  3. Zahtjev investitora MATRONA d.o.o., Krležina 1, Split, MBS: 060213878, OIB: 39653698861, zastupan po članu uprave Ivanu Gusiću, od dana 01.veljače 2019. godine za ukidanjem građevinske dozvole se obustavlja.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Rješenjem ovoga tijela KLASA: UP/I-361-03/19-01/30, URBROJ: 2170/01-13-02-19-2/ZRK/ od dana 14. veljače 2019. godine, pravomoćno od dana 11. ožujka 2019. godine, ukinuta je građevinska dozvola KLASA: UP/-361-03/08-02/65, URBROJ: 2170/01-13-02-09-29/VL od 26. svibnja 2009. godine, investitora MARJAN d.o.o. koja je izmijenjena rješenjem KLASA: UP/I-361-03/09-04/12, URBROJ: 2170/01-13-02-09-2/VL od 10. rujna 2009. godine, kojim se građevinska dozvola mijenja u pogledu imena investitora, sa investitora MARJAN d.o.o., Miroslava Krleže 5, Rijeka, u novoga investitora MATRONA d.o.o., Krležina 1, Split, MBS: 060213878, OIB: 39653698861.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je dana 01. veljače 2019. godine od strane investitora MATRONA d.o.o. Krležina 1, Split, MBS: 060213878, OIB: 39653698861, zastupana po članu uprave Ivanu Gusiću, zaprimljen zahtjev za ukidanjem građevinske dozvole KLASA: UP/-361-03/08-02/65, URBROJ: 2170/01-13-02-09-29/VL od 26. svibnja 2009. godine, na temelju kojeg je ovo tijelo donijelo rješenje o ukidanju građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/19-01/30, URBROJ: 2170/01-13-02-19-2/ZRK/ od dana 14. veljače 2019. godine.

NERMIN BRKOVIĆ, HR-51000 Rijeka, BITORAJSKA 5, OIB 54527755184 kao vlasnik predmetne nekretnine po opunomoćeniku odvj. ADNANU RIZVIĆU, HR-51000 Rijeka, Ciottina 16, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 11. 02. 2021. godine prijedlog za obnovu postupka u navedenom predmetu navodeći da trgovačko društvo MATRONA d.o.o. prilikom traženja ukidanja građevinske dozvole dana 01. veljače 2019. godine nije niti postojalo te da se radi o lažnom predstavljanju prilikom podnošenja zahtjeva, prijevari u gospodarskom poslovanju, te upućuje na kazneno djelo.

Prijedlog za obnovu postupka Nermina Brkovića ovo je tijelo rješenjem odbacilo, budući isti nije izjavljen od ovlaštene osobe, ali je temeljem čl. 123. Zakona o općem upravnom postupku zbog saznanja novih činjenica i dokaza te zbog upućivanja na činjenje kaznenog djela, ovo tijelo pokrenulo postupak po službenoj dužnosti.

U svrhu rješavanja po predmetnom zahtjevu u obnovi postupka po službenoj dužnosti, a temeljem povijesnog izvatka iz sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci, dostavljenog ovome tijelu dana 13. travnja 2021. godine, utvrđeno je da je nad trgovačkim društvom MATRONA d.o.o. Ribarska 4, Rijeka, MBS: 060213878, OIB: 39653698861, dana 30. studenog 2015. godine otvoren stečajni postupak Rješenjem posl. br. 15 St-92/15-15, te je za MATRONU d.o.o. Putničku agenciju u stečaju, imenovan stečajni upravitelj. Trgovačko društvo je na dan 17. travnja 2019. godine uslijed otvaranja i zaključenja stečajnog postupka Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci Tt-19/2374-2 brisano iz registra.

Temeljem Zakona o stečajnom postupku otvaranjem stečajnoga postupka prava tijela dužnika pravne osobe prestaju i prelaze na stečajnoga upravitelja, koji je dužan cjelokupnu imovinu koja ulazi u stečajnu masu odmah preuzeti i njome upravljati.

Slijedom navedenog na dan podnošenja zahtjeva za ukidanjem građevinske dozvole, odnosno na dan 01. veljače 2019. godine trgovačko društvo MATRONA d.o.o. zastupana po članu uprave Ivanu Gusiću, nije bilo osoba ovlaštena za podnošenje zahtjeva za ukidanjem građevinske dozvole, već je to isključivo bio stečajni upravitelj, te je riješeno kao i izreci.

Isto tako, obzirom na činjenicu da je ovo tijelo obaviješteno o mogućoj prijevari u gospodarskom poslovanju te da je ovome tijelu priložena lažna isprava na dan podnošenja zahtjeva za ukidanje građevinske dozvole (01. veljače 2019. godine) te da se investitor tada lažno predstavljao, ovo tijelo je proslijedilo svu potrebnu dokumentaciju nadležnim tijelima, PU PG, Prvoj policijskoj postaji Rijeka i Općinskom Državnom odvjetništvu u Rijeci radi njihovog daljnjeg postupanja.

Policijska uprava PG, Prva Policijska postaja Rijeka je dopisom BROJ: 511-09-23/3-38/104/212. AB od 17. svibnja 2021. godine ovo tijelo uputilo na Općinsko državno odvjetništvo kao tijelo kompetentno za odlučivanje i klasifikaciju kaznenih djela, a koji će naložiti poduzimanje izvida policijskim službenicima ukoliko za to bude osnova.

Dopisom od dana 11. lipnja 2021. godine BROJ: KR-DO-687/2021-XV, Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci navodi da ne ulazeći u analizu predmeta, uvidom u dokumentaciju priležeću prijavi te prijavi sačinjenoj PU PG, Prvoj policijskoj postaji nema osnova za njihovo daljnje postupanje, budući je trgovačko društvo MATRONA d.o.o. rješenjem Trgovačkog suda Tt-19/2374-2 brisano iz sudskog registra dok je Ivan Gusić preminuo, čime su nastupile negativne procesne pretpostavke za kazneni progon.

Budući je trgovačko društvo MATRONA d.o.o. Rješenjem Trgovačkog suda Tt-19/2374-2 brisano iz sudskog registra dok je Ivan Gusić preminuo, zahtjev od 01. veljače 2019. godine kojim je trgovačko društvo MATRONA d.o.o. zastupana po članu uprave Ivanu Gusiću kao investitor zatražilo ukidanje građevinske dozvole se obustavlja, sukladno članku 39. st. 1. Zakona o općem upravnom postupku, u kojem se navodi da ako u tijeku postupka stranka umre ili pravna osoba prestane postojati, postupak se može obustaviti ili nastaviti, ovisno o naravi upravne stvari koja je predmet postupka.

Budući je trgovačko društvo MATRONA d.o.o., Krležina 1, Split, MBS: 060213878, OIB: 39653698861 brisano iz sudskog registra, odnosno pravna osoba je prestala postojati, ovo rješenje će se javno oglasiti u službenom glasilu, sukladno čl. 39. st. 2. Zakona o općem upravnom postupku.

 

Slijedom svega navedenog, valjalo je, na temelju čl. 127. Zakona o općem upravnom postupku, odlučiti kao u izreci.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana objave u službenom glasilu. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

 

 

 

Pročelnica
Ljiljana Buljan, dipl.ing.građ., v.r.

 

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Rijeke

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 5. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (“Narodne novine” broj 126/19 i 17/20) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 19. srpnja 2021. godine, donio je

  Continue reading

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Rijeke

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

 

Continue reading

Odluka o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za promet Gradskog vijeća Grada Rijeke

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Rijeke

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo Gradskog vijeća Grada Rijeke

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za sport i tehničku kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o izboru predsjednice, potpredsjednice i članica Odbora za predškolski odgoj i obrazovanje Gradskog vijeća Grada Rijeke

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednice i članova Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Rijeke

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Rijeke

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o izboru predsjednice, potpredsjednice i članova Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića More

Na temelju odredbe članka 38. stavka 2., članka 44. stavka 1. i stavka 2. točke 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) te članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke„ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića More

Na temelju odredbe članka 44. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) te članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke„ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Rijeka

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispravak i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića More

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispravak i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Sušak

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispravak i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (“Narodne novine” broj 29/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Rijeke

Na temelju odredbe članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Zamet

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

  Continue reading