GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 23. srpnja 2021.

Godina VIII - broj 11.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Zamet

 

 

 

Članak 1.

 

Ukida se status javnog dobra na nekretninama u k.o. Zamet, označenim kao k.č.broj 1744/83 dvorište od 9 m2 i k.č.broj 1744/84 dvorište od 5 m2, upisanih u z.k.ul. PI kao javno dobro, koje sukladno Odluci o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20 – ispravak), suglasnosti Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-02/21-01/206, URBROJ: 2170/01-01-10-21-1 od dana 07.04.2021. godine i stanju u naravi, predstavljaju dio građevne čestice postojeće stambene zgrade.

 

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno – knjižni odjel, na nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/73
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 21. srpnja 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.