GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 23. srpnja 2021.

Godina VIII - broj 11.Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 5. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (“Narodne novine” broj 126/19 i 17/20) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 19. srpnja 2021. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Stožer) te imenuju njegovi članovi.

 

 

Članak 2.

 

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

 

 

Članak 3.

 

Za članove Stožera imenuju se:

 1. Hinko Mance, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, za načelnika Stožera,
 1. mr.sc. Mladen Vukelić, pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu, za zamjenika načelnika Stožera,
 1. Matko Škalamera, pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, za člana Stožera,
 1. Vlado Haramija, voditelj Službe za javni red Policijske uprave primorsko-goranske, za člana Stožera,
 1. dr.sc. Petra Šuljić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, za članicu Stožera,
 1. Karla Mušković, pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, za članicu Stožera,
 1. Maja Malnar, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav, za članicu Stožera,
 1. dr.sc. Srđan Škunca, pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, za člana Stožera,
 1. Denis Šulina, v.d. pročelnika Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, za članicu Stožera,
 1. Jana Sertić, pročelnica Odjela gradske uprave za poduzetništvo, za članicu Stožera,
 1. Doris Šajn, pomoćnica pročelnice Ureda Grada, za članicu Stožera.

 

 

Članak 4.

 

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže načelnik Stožera.

Prijedlog za sazivanje sjednice Stožera može dati svaki član Stožera, a načelnik Stožera donosi konačnu odluku o sazivanju.

Nalog za sazivanje sjednice Stožera može dati i Gradonačelnik Grada Rijeke.

Članovi Stožera pozivaju se i aktiviraju, u pravilu, putem nadležnog županijskog centra 112.

 

Članak 5.

 

Administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavlja Odjel za gradsku samoupravu i upravu.

 

 

Članak 6.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/17, 8/20 i 8/21).

 

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/124-2
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 19. srpnja 2021.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.