GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 23. srpnja 2021.

Godina VIII - broj 11.Na temelju odredbe članka 38. stavka 2., članka 44. stavka 1. i stavka 2. točke 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) te članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke„ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića More

 

 

I.

 

Razrješuje se Jasna Crnčić dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića More, s danom 20. srpnja 2021. godine.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Rješenjem Područne službe prosvjetne inspekcije Rijeka (KLASA: UP/I-600-04/21-01/00011; URBROJ: 533-08-21-0002 od 2. ožujka 2021. godine) točkom II. izreke zabranjeno je Dječjem vrtiću More da Jasna Crnčić obavlja poslove ravnatelja budući je u postupku koji je prethodio sklapanju ugovora o radu povrijeđen Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19). Dječji vrtić More podnio je žalbu protiv navedenog Rješenja. Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: UP/II-602-02/21-07/00006; URBROJ: 533-09-21-0002 od 10. svibnja 2021. godine) odbijena je žalba Dječjeg vrtića More.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića More nakon provedene rasprave donijelo je na svojoj sjednici 7. srpnja 2021. godine Prijedlog odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića More Jasne Crnčić.

Slijedom navedenog odlučeno je kao i u izreci ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana dostave ove Odluke.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/70
URBROJ: 2170-01-16-00-21-4
Rijeka, 21. srpnja 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.