GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 23. srpnja 2021.

Godina VIII - broj 11.Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 49/11 i 46/12) Gradonačelnik Grada Rijeke, 13. srpnja 2021. godine, donio je

 

 

 

 

O D L U K U
o dodjeli likovne nagrade Ivo Kalina

 

 

I.

 

Dodjeljuje se likovna nagrada Ivo Kalina za 2019. i 2020. godinu Mauru Stipanovu za izložbu održanu u Galeriji Kortil pod nazivom „Jungla života/Jungla della vita“ u razdoblju od 18. veljače do 6. ožujka 2020. godine.

 

 

II.

 

Nagrada iz točke I. ove Odluke sastoji se od posebnog pisanog priznanja i novčane nagrade u bruto iznosu od 20.000,00 kn.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/122-2
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 13. srpnja 2021.

 

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.