OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Petak, 23. srpnja 2021.

Godina VIII - broj 11.GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, zastupan po Gradonačelniku Grada Rijeke Marku Filipoviću, kao osnivač Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke,

i

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE, Krešimirova 38, Rijeka, zastupana po zapovjedniku Hinku Manceu, (u daljnjem tekstu: Poslodavac), s jedne strane

i

SINDIKAT VATROGASACA RIJEKA, Krešimirova 38, Rijeka, zastupan po predsjedniku Goranu Hibleru (u daljnjem tekstu: Sindikat), s druge strane, sklopili su dana 25. lipnja 2021. godine

 

 

DODATAK II.
KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA RADNIKE
U JAVNOJ VATROGASNOJ POSTROJBI GRADA RIJEKE

 

 

Članak 1.

 

Ugovorne strane utvrđuju da je između njih dana 4. svibnja 2018. godine sklopljen Kolektivni ugovor za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke te dana 25. veljače 2021. godine Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke (dalje u tekstu: Kolektivni ugovor), s vremenskim važenjem do 30. lipnja 2021. godine.

 

 

Članak 2.

           

Ugovorne strane suglasne su da se Kolektivni ugovor primjenjuje do 31. prosinca 2021. godine.

 

Članak 3.

 

Ovaj Dodatak II. Kolektivnom ugovoru sastavljen je u šest primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava dva primjerka.

 

 

Članak 4.

 

Ovaj Dodatak II. Kolektivnom ugovoru objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

 

Broj: 285/2021
Rijeka, 25. lipnja 2021.

 

 

          GRAD RIJEKA                                     POSLODAVAC                                           SINDIKAT

          Gradonačelnik                                      Zapovjednik                                             Predsjednik

Marko Filipović, dipl.inž., v.r.            Hinko Mance, dipl.inž., v.r.              Goran Hibler, bacc.ing.sec., v.r.