GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 23. srpnja 2021.

Godina VIII - broj 11.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za kulturu
Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

I.

 

U Odbor za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke biraju se:

 

za predsjednicu         

Maša Magzan,

 

za potpredsjednika

Miga Lukić,

 

za članove

Bernard Koludrović,

Carmen Aji,

Antonija Marković.

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/76
URBROJ: 2170-01-16-00-21-8
Rijeka, 21. srpnja 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.