GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 23. srpnja 2021.

Godina VIII - broj 11.Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (“Narodne novine” broj 29/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih
s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za razdoblje
lipanj – prosinac 2021. godine

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: nezavisni vijećnici) zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine, koja su osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

 

Članak 2.

 

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava, a pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Gradskog vijeća prema konačnim rezultatima izbora.

 

 

Članak 3.

 

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se mjesečni iznos sredstava od 2.500,00 kuna.

 

 

Članak 4.

 

Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Gradskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu na način utvrđen u članku 2. ove Odluke u mjesečnim iznosima kako slijedi:

– Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske – SDP                                                                               20.000,00 kuna

– Hrvatskoj demokratskoj zajednici – HDZ                                                                                   15.000,00 kuna

– MOSTU                                                                                                                                      10.000,00 kuna

– Primorsko goranskom savezu – PGS                                                                                                     7.500,00 kuna

– Možemo! – političkoj platformi                                                                                                      5.000,00 kuna

– Akciji mladih – AM                                                                                                                        2.500,00 kuna

– Hrvatskoj stranci umirovljenika – HSU                                                                                         2.500,00 kuna

– Istarskom demokratskom saboru – IDS                                                                                       2.500,00 kuna

– Uniji Kvarnera – UNIJA                                                                                                                2.500,00 kuna

– Nezavisnim vijećnicima:

      – Davoru Štimcu                                                                                                                                        2.500,00 kuna

      – Ivi Rinčić                                                                                                                                                  2.500,00 kuna

      – Marinu Račiću                                                                                                                                        2.500,00 kuna

      – Maši Magzan                                                                                                                                          2.500,00 kuna.

 

 

 

Članak 5.

 

Sredstva iz članka 4. ove Odluke, doznačuje Odjel gradske uprave za financije na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika.

 

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/75
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 21. srpnja 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.