Datum tiskanog izdanja: Petak, 1. prosinca 2017.

Godina IV - broj 10.


Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. studenoga 2017. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Rijeke

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16 i 101/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. studenoga 2017. godine, donijelo je

Continue reading

Odluka o osnivanju javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku

 Na temelju članka 7. stavka 1. točke 2. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. studenoga 2017. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg doma “Tić” Rijeka

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97,47/99 i 35/08), članka 161. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispravak i 25/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. studenoga 2017. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. kod Splitske banke d.d. Split

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. studenoga 2017. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o imenovanju stručnoga tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke

Na temelju članka 8. i 9. Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (“Narodne novine” broj 35/94, 110/05 i 28/10), i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 28. studenoga 2017. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke

                    

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
     
GRAD RIJEKA
     
Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/17-01/85
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 26. 10. 2017.

 

Na temelju članka 36. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17), članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 10. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko goranske županije” broj 21/11 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. listopada 2017. godine, donijelo je

  Continue reading