GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 1. prosinca 2017.

Godina IV - broj 10.Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. studenoga 2017. godine, donijelo je

 

 

  

IZMJENE I DOPUNE
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke

  

 

Članak 1.

 

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13-pročišćeni tekst) u članku 7. stavku 1. riječi: “sedam članova Vijeća” zamjenjuju se riječima: “tri člana Vijeća”.

 

 

Članak 2.

 

U članku 11. stavak 4. mijenja se i glasi:

“Prijedlog za izbor predsjednika odnosno potpredsjednika Vijeća mogu podnijeti najmanje tri člana Vijeća ili klub članova Vijeća”.

 

 

Članak 3.

 

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Prijedlog za razrješenje predsjednika odnosno potpredsjednika Vijeća mogu podnijeti najmanje tri člana Vijeća ili klub članova Vijeća”.

 

 

Članak 4.

 

U članku 24. stavku 1. riječi: “bilo za sebe bilo za svojeg poslodavca“ zamjenjuju se riječima: “za sebe ili za drugu osobu”.

 

 

 

Članak 5.

 

U članku 30. stavku 1. podstavku 3. umjesto točke stavlja se zarez.

Iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

“- političke stranke i nezavisni članovi Vijeća ako zajedno imaju najmanje tri člana Vijeća.”

 

 

 

Članak 6.

 

U članku 65. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Prijedlog za donošenje zaključka u smislu stavka 1. ovoga članka mogu podnijeti najmanje tri člana Vijeća ili radno tijelo.”

 

 

Članak 7.

 

U članku 66. stavak 5. briše se.

 

 

Članak 8.

 

U članku 67. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

“O radu upravnih tijela Grada Rijeke, kao i pravnih osoba kojih je Grad Rijeka osnivač, odnosno većinski vlasnik članovi Vijeća mogu postavljati pitanja neposredno čelnicima tih tijela ili pravnih osoba.”

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

 

 

Članak 9.

 

U članku 68. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

“Članovi Vijeća postavljanje usmenih pitanja osobama iz članka 67. stavka 2. ovoga Poslovnika najavljuju u pisanom obliku najkasnije 72 sata prije početka sjednice Vijeća.

Najave iz stavka 2. ovoga članka upućuju se predsjedniku Vijeća, a obvezno sadrže ime i prezime člana Vijeća koji želi postaviti pitanje te naznaku kome se pitanje postavlja.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

 

Članak 10.

 

U članku 69. stavku 4. riječi: “jedne minute” zamjenjuju se riječima: “dvije minute”, a riječi: “i postaviti dopunsko pitanje” brišu se.

Stavak 5. briše se.

 

Članak 11.

 

U članku 71. stavku 1. riječi: “u roku od 15 dana” zamjenjuju se riječima: “u roku od osam radnih dana od dana kada je pitanje postavljeno”.

 

 

Članak 12.

 

U članku 72. riječi: “da bi se ispravio netočan navod iznesen u pitanju člana Vijeća ili u odgovoru na postavljeno pitanje” zamjenjuju se riječima: “da bi se repliciralo na pitanje člana Vijeća ili na odgovor na postavljeno pitanje”.

 

 

Članak 13.

 

U članku 73. stavku 4. riječi: “15 dana” zamjenjuju se riječima: “osam radnih dana”, a iza riječi: “od dana kada je pitanje dostavljeno” dodaju se riječi: “pri čemu predsjednik Vijeća mora dostaviti pitanje Gradonačelniku u roku od jednog radnog dana od zaprimanja pisanog pitanja”.

 

 

Članak 14.

 

U članku 82. stavku 5. riječi: “najmanje sedam članova Vijeća” zamjenjuju se rječima: “najmanje tri člana Vijeća”.

 

 

Članak 15.

 

U članku 83. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Ako prijedlog akta podnosi član Vijeća, prijedlog moraju svojim potpisom podržati još najmanje dva člana Vijeća.”

Stavak 2. briše se.

 

Članak 16.

 

U članku 95.b stavku 2. riječi: “najmanje sedam članova Vijeća” zamjenjuju se riječima: “najmanje tri člana Vijeća”.

 

 

Članak 17.

 

U članku 98. stavku 3. riječi: “najmanje sedam članova Vijeća” zamjenjuju se riječima: “najmanje tri člana Vijeća”.

 

 

Članak 18.

 

U članku 119. stavku 1. riječi: “osam dana” zamjenjuju se riječima: “osam radnih dana“.

 

  

Članak 19.

 

U članku 134. stavku 3. riječi: “10 minuta” zamjenjuju se riječima: “pet minuta”.

U stavku 4. riječi: “10 minuta” zamjenjuju se riječima: “pet minuta”.

 

 

 

Članak 20.

 

U članku 136. stavku 3. riječi: “ispraviti navod za koji drži da je netočan” zamjenjuju se riječima: “dati repliku”.

 

 

Članak 21.

 

Članak 138. mijenja se i glasi:

“Članu Vijeća koji želi odgovoriti na izlaganje (replika) predsjednik Vijeća daje riječ čim završi govor onoga na čije izlaganje član Vijeća želi odgovoriti.

Na izlaganje govornika replicirati može svaki član Vijeća. Replika na izlaganje člana Vijeća koji pripada istome klubu članova Vijeća nije dopuštena.

Na izlaganje govornika član Vijeća može replicirati samo jedanput.

Član Vijeća na čije izlaganje je replicirano ima pravo odgovoriti na repliku. Ako na govor člana Vijeća ima više od jedne replike, odgovor na repliku daje se nakon što se iznesu sve replike.

Replika ne može trajati dulje od dvije minute, a odgovor na pojedinu repliku dulje od tri minute.”

 

 

 

Članak 22.

 

U članku 145. stavku 1. podstavku 4. riječi: “ispravak netočnog navoda” zamjenjuju se riječju: “repliku”.

 

 

Članak 23.

 

Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i propise da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća.

 

 

Članak 24.

 

Ove Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/17-01/101
URBROJ: 2170-01-16-00-17-6
Rijeka, 28. studenoga 2017.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.