GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 1. prosinca 2017.

Godina IV - broj 10.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. studenoga 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje
trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. kod Splitske banke d.d. Split

 

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost za zaduženje trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita u iznosu od 16.500.000,00 kuna kod Splitske banke d.d. Split, za otplatu duga po Aneksu Ugovora o financijskom leasingu nekretnine HR/051100023 sa HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. Zagreb Slavonska avenija 6/a od dana 6. travnja 2017. godine, uz sljedeće uvjete:

 

 

Vrsta kredita:

Dugoročni kunski kredit

Iznos kredita

16.500.000,00 kuna

Dinamika korištenja kredita

30 dana od dana potpisivanja ugovora o kreditu

Rok povrata kredita

6 godina

Dinamika otplate glavnice i kamate

Glavnica se otplaćuje u 72 jednake mjesečne rate, zadnjeg dana u mjesecu, kamate se obračunavaju i naplaćuju tijekom cijelog vremena povlačenja i povrata kredita, a dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu

Metoda obračuna kamate

proporcionalna

Dospijeće prve rate kredita

31.01.2018.

Naknada za odobrenje kredita

0,10 % odnosno 16.500,00 kuna

Ukupni iznos kamata

1.500.896,10 kuna

Ukupan iznos kredita s kamatom i naknadom

1.517.396,10 kuna

Kamatna stopa na povučeni dio kredita u razdoblju korištenja kredita

2,95 % godišnja

Nominalna kamatna stopa

2,95 %

Efektivna kamatna stopa

3,02%

Instrumenti osiguranja kredita

Mjenice, zadužnice, Založno pravo na nekretnini – Javna garaža u Kompleksu Dvoranskog plivališta na Kantridi, k.č.1741/6, upisane u  z.k.ul br. 3424, k.o. Zamet

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/17-01/114
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 28. studenoga 2017.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.