GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 1. prosinca 2017.

Godina IV - broj 10.Na temelju članka 8. i 9. Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (“Narodne novine” broj 35/94, 110/05 i 28/10), i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 28. studenoga 2017. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju stručnoga tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara
za područje grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

Imenuje se stručni tim za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke (u daljnjem tekstu: stručni tim) u sastavu:

  1. Hinko Mance, dipl.ing.drvne industrije i šumarstva, za voditelja,
  2. Dario Gauš, mag.sigurnosti, za člana,
  3. Sanjin Blažević, dipl.ing.sigurnosti, za člana,
  4. Aleksandar Nemec, str.spec.ing.sec., za člana,
  5. Željko Mavrinac, str.spec.ing.sec., za člana,
  6. Marijan Vundać, dipl.iur., za člana,
  7. Božo Meštrović, prof., za člana.   

 

Članak 2.

 

Zadaća stručnoga tima je usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke, prema utvrđenom programu i rokovima.

 

 

Članak 3.

 

Tehničke, stručne i administrativne poslove za potrebe stručnoga tima obavlja Odjel za gradsku samoupravu i upravu i Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke.

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/17-01/115
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 28. studenoga 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.