GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 1. prosinca 2017.

Godina IV - broj 10.Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16 i 101/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. studenoga 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o izmjenama Odluke o porezima Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o porezima Grada Rijeke (“Narodne novine” broj 34/17 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17) članak 2. mijenja se i glasi:

“Gradu pripadaju sljedeći porezi:

  1. prirez porezu na dohodak,
  1. porez na potrošnju,
  1. porez na kuće za odmor.”

 

 

Članak 2.

 

U glavi II. odjeljak 4. “Porez na nekretnine” i članak 14. brišu se.

 

 

 

Članak 3.

 

U članku 19. stavak 2. briše se.

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka objavit će se u “Narodnim novinama” i “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

 

 

KLASA: 021-05/17-01/103
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 28. studenoga 2017.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.