GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 1. prosinca 2017.

Godina IV - broj 10. Na temelju članka 7. stavka 1. točke 2. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. studenoga 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

 

O D L U K U
o osnivanju javne ustanove
Hrvatski kulturni dom na Sušaku

 

 

 

 I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom osniva se Hrvatski kulturni dom na Sušaku kao javna ustanova u kulturi (u daljnjem tekstu: Ustanova).

Ustanova se osniva za obavljanje poslova koordinacije, pripreme i izvedbe kulturnih programa iz područja izvođačkih (kazališne predstave, koncerti i opere, plesne priredbe i druge scenske priredbe) i vizualnih (likovna umjetnost i prošireni mediji) umjetnosti, umjetničkog stvaralaštva te s njima povezanih djelatnosti.

 

Članak 2.

 

 Osnivač i vlasnik Ustanove je Grad Rijeka.

           

 

Članak 3.

 

 Ustanova ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

 

 

 

 II. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST USTANOVE

 

 

Članak 4.

 

Naziv Ustanove glasi: Hrvatski kulturni dom na Sušaku.

Skraćeni naziv ustanove glasi: HKD.

 

Članak 5.

 

 Sjedište Ustanove je u Rijeci, Strossmayerova 1.

 

 

Članak 6.

 

Ustanove obavlja sljedeće djelatnosti:

 1. koordinaciju i provođenje programa u produkciji organizacija izvaninstitucionalne i institucionalne kulture iz područja izvođačkih i vizualnih umjetnosti u prostorima Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku;
 2. organizaciju programa vlastite produkcije i/ili u suradnji s drugim organizatorima;
 3. suradnju i podršku programima Europske prijestolnice kulture;
 4. organizaciju i koordinaciju volonterskog programa Europske prijestolnice kulture, ali i šire na području kulture i umjetnosti;
 5. izložbeni program;
 6. razvijanje programa sa zajednicom;
 7. organizaciju i provođenje programa stručnog usavršavanja i edukativnih programa s područja kulture;
 8. koordinaciju i organizaciju tečajeva i programa iz djelatnosti ustanove za djecu i mlade;
 9. montažu pozornice i gradskih tribina te postavljanje istih za potrebe gradskih manifestacija i programa na otvorenom;
 10. omogućavanje korištenja prostora i opreme za produkciju i provedbu programa organizacija kulture te ostalih programa (kongresi, konferencije, sjednice, skupovi i drugo);
 11. koordinaciju i organizaciju gostovanja domaćih i stranih programa i umjetnika;
 12. prikupljanje publikacija i izdanja s područja svoje djelatnosti;
 13. izdavačku i ostale prateće djelatnosti;
 14. iznajmljivanje odnosno davanje u najam tehničke opreme;
 15. prodaju na malo vlastitih i tuđih izdanja i proizvoda kojim se promiče kultura i umjetnost;
 16. izradu projektnih prijedloga i provedbu EU projekata.  

Osim djelatnosti utvrđenih u stavku 1. ovoga članka, Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

III. TIJELA USTANOVE

 

Članak 7.

 

Tijela ustanove su:

 1. Upravno vijeće,
 1. Ravnatelj,
 1. Programski savjeti.

 

 

1. Upravno vijeće

 

Članak 8.

 

Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima 3 (tri) člana, a čine ga:

– 2 (dva) predstavnika iz reda osnivača,

– 1 (jedan) predstavnik iz reda radnika Ustanove.

Članove Upravnog vijeća iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka imenuje nadležno tijelo osnivača iz reda istaknutih djelatnika na području kulture i umjetnosti.

Člana Upravnog vijeća iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka imenuje radničko vijeće. Ako radničko vijeće nije utemeljeno, predstavnika radnika u Upravnom vijeću biraju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koji ima jednog člana.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se odnosno biraju na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Ista osoba može biti imenovana odnosno izabrana za člana Upravnog vijeća najviše dva puta uzastopno.

 

 

Članak 9.

 

Nadležnost Upravnog vijeća te način njegovog rada i odlučivanja utvrdit će se Statutom Ustanove.

 

 

2. Ravnatelj

 

Članak 10.

 

Poslovodni i stručni voditelj Ustanove je ravnatelj.

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje Ustanove, predstavlja i zastupa Ustanovu te obavlja druge poslove sukladno zakonu.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Ustanove.

 

 

Članak 11.

 

Ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Rijeke na prijedlog Upravnog vijeća Ustanove.

Mandat ravnatelja traje 4 (četiri) godine, a ista osoba može ponovno biti imenovana za ravnatelja.

Za ravnatelja Ustanove može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu zakona kojim se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje, koja ima najmanje pet godina radnog staža na obavljanju poslova u području kulture, znanje najmanje jednog svjetskog jezika te koja posjeduje stručne, radne i organizacijske sposobnosti, znanja i stavove.

Iznimno, za ravnatelja Ustanove može biti imenovana osoba koja, pored uvjeta iz stavka 3. ovoga članka, nema pet godina radnog staža na obavljanju poslova u području kulture ako je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina radnog iskustva.

Ravnatelj Ustanove imenuje se na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u najmanje jednom javnom glasilu.

Postupak imenovanja ravnatelja utvrdit će se Statutom Ustanove, sukladno zakonu.

 

 

Članak 12.

 

Ravnatelj može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan.

Gradsko vijeće dužno je razriješiti ravnatelja prije isteka vremena na koje je imenovan na način i u slučajevima određenim Zakonom o ustanovama i Statutom Ustanove.

 

 

3. Programski savjeti

 

 

Članak 13.

 

Savjetodavna tijela ravnatelja Ustanove su:

– Programski savjet Ustanove,

– Programski savjet Galerije Kortil.

 

 

Članak 14.

 

Programski savjet Ustanove ima 5 (pet) članova koje imenuje ravnatelj Ustanove na način da se 2 (dva) člana imenuju iz reda zaposlenika Ustanove, 1 (jedan) član je predstavnik Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke, a 2 (dva) člana su predstavnici izvaninstitucionalne scene.

Programski savjet Ustanove imenuje ravnatelj na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Djelokrug rada Programskog savjeta Ustanove te način njegovog rada i odlučivanja utvrdit će se Statutom Ustanove i Poslovnikom o radu Programskog savjeta Ustanove.

 

 

Članak 15.

Programski savjet Galerije Kortil ima 3 (tri) člana koje imenuje ravnatelj Ustanove na način da se 1 (jedan) član imenuje iz reda zaposlenika Ustanove, a 2 (dva) člana iz reda stručnjaka s područja muzejskogalerijske djelatnosti odnosno vizualnih umjetnosti.

Programski savjet Galerije Kortil imenuje ravnatelj Ustanove na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Djelokrug rada Programskog savjeta Galerije Kortil te način njegovog rada i odlučivanja utvrdit će se Statutom Ustanove i Poslovnikom o radu Programskog savjeta Galerije Kortil.

 

 

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA OSNIVANJE I POČETAK RADA USTANOVE

 

 

Članak 16.

 

Sredstva za osnivanje, početak rada i poslovanje Ustanove osiguravaju se u proračunu osnivača te iz drugih izvora, sukladno zakonu.

 

 

Članak 17.

 

Prostor i opremu za rad Ustanove osigurava osnivač.

 

 

V. NAČIN RASPOLAGANJA S DOBITI USTANOVE

 

 

Članak 18.

 

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ta će se dobit upotrijebiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove, sukladno planu i programu rada.

 

 

VI. POKRIVANJE GUBITAKA USTANOVE

 

 

Članak 19.

 

Ustanova za obveze prema trećima odgovara cijelom svojom imovinom.

Osnivač Ustanove solidarno i neograničeno odgovara za njene obveze.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari gubitak, isti će pokriti osnivač.

 

 

VII. OGRANIČENJA GLEDE RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA I DRUGOM IMOVINOM USTANOVE

 

 

Članak 20.

 

Ustanova ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom Ustanove.

 

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 21.

 

Do imenovanja ravnatelja Ustanove sukladno ovoj Odluci, osnivač imenuje Jolandu Todorović za privremenog ravnatelja Ustanove.

Privremeni ravnatelj Ustanove obavit će, pod nadzorom osnivača, pripreme za početak rada Ustanove, a posebno pribaviti potrebne dozvole za početak rada te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

Upravno vijeće imenovat će se sukladno odredbama ove Odluke nakon što Ustanova, sukladno zakonu, započne s radom.

 

 

Članak 22.

 

Ovlašćuje se privremeni ravnatelj da podnese nadležnom ministarstvu zahtjev za ocjenu sukladnosti ove Odluke sa zakonom te da u roku od osam (8) dana od dana donošenja rješenja ministarstva podnese zahtjev za upis Ustanove u sudski registar.

 

 

Članak 23.

 

Statutom Ustanove pobliže će se urediti sva ostala pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanje Ustanove.

Statut Ustanove donosi Upravno vijeće uz suglasnost osnivača, na prijedlog privremenog ravnatelja Ustanove.

 

Članak 24.

 

Sve troškove u svezi osnivanja Ustanove snosi osnivač.

 

 

Članak 25.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu danom donošenja rješenja nadležnog ministarstva o njezinoj sukladnosti sa zakonom.

 

 

KLASA: 021-05/17-01/106
URBROJ: 2170-01-16-00-17-3
Rijeka, 28. studenoga 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.