GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 1. prosinca 2017.

Godina IV - broj 10.                    

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
     
GRAD RIJEKA
     
Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/17-01/85
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 26. 10. 2017.

 

Na temelju članka 36. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17), članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 10. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko goranske županije” broj 21/11 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. listopada 2017. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o davanju koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke

 

 

I.

 

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke, i to: području broj I. Sušak, području broj II. STARI GRAD, području broj III. KOZALA, području broj IV. Mlaka i području broj V. KRNJEVO daje se trgovačkom društvu DIMNJAČAR d.o.o., Vodovodna 37, 51000 Rijeka, OIB: 02901606720.

 

 

II.

 

Naknada za koncesiju iz točke I. ove Odluke utvrđuje se u visini od 300.000,00 kn godišnje, a ukupni iznos cijena dimnjačarskih usluga prema krajnjem korisniku utvrđuje se u iznosu od 15.189,50 kn s uračunatim PDV-om.

 

 

III.

 

Koncesija se daje na vrijeme od 5 (pet) godina.

 

 

IV.

 

Sastavni dio ove Odluke čini Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke KLASA: UP/I 406-09/17-01/1, URBROJ: 2170/01-17-00-17-18 od 13. listopada 2017. godine, koji nije predmet objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

V.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke” i na standardnom obrascu Obavijesti o dodjeli koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Grad Rijeka proveo je postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke, CVP oznake 65000000-3.

Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke KLASA: 023-01/17-04/65-4, URBROJ: 2170/01-15-00-17-28 od 26. srpnja 2017. godine, imenovano je Stručno povjerenstvo za davanje 1 (jedne) koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke.

Slijedom navedenog, u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 01K-0018632 dana 11. rujna 2017. godine objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke.

U otvorenom roku za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda i to ponuditelja DIMNJAČAR d.o.o., Vodovodna 37, 51000 Rijeka, OIB: 02901606720.

Analiza i pregled ponude prikazani su u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke KLASA: UP/I 406-09/17-01/1, URBROJ: 2170/01-17-00-17-18 od 13. listopada 2017. godine, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Budući da je ponuditelj Dimnjačar d.o.o. jedini ponuditelj i da ispunjava sve uvjete propisane dokumentacijom za nadmetanje sukladno kriterijima za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, odlučeno je kao u točki I. ove Odluke.

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Žalba na ovu Odluku se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabaveu pisanom obliku i dostavlja neposredno na adresu Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je sukladno odredbi članka 405. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi obavezan primjerak žalbe dostaviti davatelju koncesije u roku za žalbu, na dokaziv način (s pozivom na evidencijski broj iz Dokumentacije o nabavi na adresu naznačenu za dostavu ponuda u toj Dokumentaciji).

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno davatelju koncesije.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana i to od dana primitka odluke o davanju koncesije, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

 

 

Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.