GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 1. prosinca 2017.

Godina IV - broj 10.Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97,47/99 i 35/08), članka 161. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispravak i 25/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. studenoga 2017. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
Izmjene i dopune Statuta Dječjeg doma “Tić” Rijeka

 

 

 

Članak 1.

 

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg doma “Tić” Rijeka, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg doma “Tić” Rijeka, na sjednici održanoj dana 3. studenoga 2017. godine.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/17-01/99
URBROJ: 2170-01-16-00-17-4
Rijeka, 28. studenoga 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.