Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 3. studenoga 2022.

Godina IX - broj 12.


Odluka o razrješenju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

Na temelju članka 49. stavka 1. podstavka 2. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. listopada 2022. godine, donijelo je

Continue reading

Odluka o imenovanju ravnatelja Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku

Na temelju članka 39. i 40. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 5. stavka 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (“Narodne novine” broj 96/01 i 98/19), članka 27. stavak 1. Statuta ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku, članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. listopada 2022. godine, donijelo je

Continue reading

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru na području grada Rijeke

Na temelju članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. listopada 2022. godine, donijelo je

Continue reading

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke u k.o. Plase (k.č.br. 1211/1)

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. listopada 2022. godine, donijelo je

Continue reading

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke u k.o. Plase (k.č.br. 1208/2)

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17 –  ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. listopada 2022. godine donijelo je

 

 

O D L U K U
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke u k.o. Plase

 

 

 

1. Grad Rijeka prodat će nekretninu, u naravi građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Rijeke u k.o. Plase, označenu kao k.č.broj 1208/2 površine 3.159 m2 k.o. Plase upisanu u z.k.ul.broj 2851, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 76,00 EUR/m2, odnosno za 3.159 m2 građevinskog zemljišta u iznosu od 240.084,00 EUR, plativo u protuvrijednosti HRK prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan ispostavljanja računa.

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog natječaja objavljenog 7. rujna 2022. godine na web stranici Grada Rijeke i u dnevnom tisku “Novi list”, utvrđuje se Kontra d.o.o., Rijeka, Avelina Turka 11, s kojim će Gradonačelnik Grada Rijeke, u ime Grada Rijeke sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine.

Nekretnina se prodaje radi izgradnje građevine poslovne – pretežito uslužne namjene u Poduzetničkoj zoni Bodulovo, za obavljanje djelatnosti: proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme (sustavi za zaštitu od sunca, grilje, rolete, unutarnja i vanjska sjenila, bioklimatske pergole, veleprodaja repromaterijala za izradu i servis zaštite od sunca, skladište, prostor za servis).

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/22-01/123
URBROJ: 2170-1-16-00-22-3
Rijeka, 27. listopada 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

Odluka o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke

Na temelju članka 14. stavka 8. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. listopada 2022. godine, donijelo je

Continue reading

Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 46. i 68. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. listopada 2022. godine, donijelo je

Continue reading