GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 3. studenoga 2022.

Godina IX - broj 12.Na temelju članka 14. stavka 8. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. listopada 2022. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o davanju na korištenje
prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

 

I. OPĆA ODREDBA

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način davanja na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) fizičkim i pravnim osobama koje djeluju u području kulture za potrebe kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, produkcije, distribucije, edukacije i sudjelovanja u kulturi, za čuvanje građe koja ima status kulturnog dobra te kada obavljaju djelatnost koje su od posebnog interesa za kulturni razvitak grada Rijeke (u daljnjem tekstu: korisnik).

Prostorima kulture u vlasništvu Grada (u daljnjem tekstu: prostori kulture) upravlja Odjel gradske uprave za kulturu (u daljnjem tekstu: Odjel).

 

 

II. UVJETI I NAČIN DAVANJA PROSTORA KULTURE NA KORIŠTENJE

 

 

Članak 2.

 

Prostori kulture daju se na korištenje korisnicima na temelju provedenog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Tekst natječaja iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik), na prijedlog Odjela.

 

 

Članak 3.

 

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se na web stranicama Grada, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se u dnevnom tisku.

Tekst natječaja iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– podatke o prostoru kulture (adresu, površinu i namjenu prostora kulture),

– vrijeme trajanja korištenja,

– iznos naknade za korištenje po m2,

– odredbu o tome tko može sudjelovati na natječaju,

– kriterije i mjerila za bodovanje prijave,

– način podnošenja prijave na natječaj,

– rok za podnošenje prijave na natječaj.

Tekst natječaja može sadržavati i druge posebne uvjete i podatke u svezi davanja prostora kulture na korištenje.

 

 

Članak 4.

 

Prostor kulture može se dati na korištenje korisniku koji provodi aktivnosti iz članka 1. ove Odluke na području grada Rijeke najmanje tri godine prije dana podnošenja prijave na natječaj.

Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, za davanje na korištenje prostora kulture mogu se utvrditi i drugi posebni uvjeti koje korisnik treba ispunjavati.

 

 

Članak 5.

 

Pisana prijava za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

  1. podatke o korisniku (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, OIB),
  1. opis dosadašnjeg rada korisnika,
  2. opis aktivnosti koji se u prostoru kulture planiraju provoditi,
  3. potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojim službenu evidenciju vodi Porezna uprava, u izvorniku, ne stariju od 90  dana od objave natječaja,
  1. dokaze o ispunjavanju kriterija i mjerila iz članka 10. ove Odluke,
  1. ostale dokaze i dokumentaciju koju je korisnik obvezan podnijeti sukladno uvjetima iz natječaja.

Prijavu na natječaj za dodjelu jednog prostora kulture koji planira koristiti više korisnika u partnerstvu, podnosi samo jedan od korisnika koji smatra da na natječaju može ostvariti najveći broj bodova sukladno kriterijima i mjerilima iz članka 10. ove Odluke.

Namjera korištenja prostora kulture u partnerstvu s drugim korisnicima u smislu stavka 2. ovoga članka, utvrđuje se na temelju izjava potpisanih od strane ovlaštenih osoba svih korisnika partnera, a koje se prilažu uz prijavu na natječaj.

Prijava na natječaj mora biti ovjerena od strane korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje korisnika.

Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke koji su utvrđeni u tekstu natječaja.

Prijava se podnosi preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno do roka utvrđenog u tekstu natječaja, u zatvorenoj omotnici na adresu Grada, Titov trg 3, s naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA DAVANJE PROSTORA KULTURE NA KORIŠTENJE”.

 

 

Članak 6.

 

Postupak natječaja provodi Povjerenstvo za dodjelu prostora kulture na korištenje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje Gradonačelnik na vrijeme od pet godina.

Povjerenstvo ima pet članova, a čine ga:

– dva člana Povjerenstva, koji se imenuju iz reda predstavnika kulturnih vijeća Grada Rijeke,

– dva člana Povjerenstva, koji se imenuju iz reda predstavnika izvaninstitucionalne scene,

– jedan član Povjerenstva, koji se imenuje iz reda predstavnika Odjela.

Članovi Povjerenstva iz stavka 3. podstavaka 1. i 3. ovoga članka imenuju se na prijedlog Odjela, a članovi Povjerenstva iz stavka 3. podstavka 2. ovoga članka imenuju se na prijedlog Odjela nakon provedenog javnog poziva.

Rad povjerenstva je javan, a ostvaruje se objavom zapisnika o radu Povjerenstva na web stranicama Grada.

Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad sukladno odluci Gradonačelnika.

Članovi Povjerenstva koji nemaju prebivalište na području grada Rijeke imaju osim prava na naknadu iz stavka 6. ovoga članka, pravo na naknadu putnih troškova i troškova smještaja kada prisustvuju sjednicama Povjerenstva.

 

 

Članak 7.

 

Član Povjerenstva dužan je izuzeti se iz raspravljanja i odlučivanja ako je:

– predlagatelj programa i projekta koji je predmet rada Povjerenstva pravna osoba u kojoj je on ili s njim povezana osoba vlasnik, dioničar, imatelj udjela, član upravljačkog ili nadzornog tijela pravne osobe, ravnatelj ili drugi voditelj poslovanja te pravne osobe,

– on ili s njim povezana osoba u ugovornom ili drugom odnosu s predlagateljem programa i projekta.

Povezane osobe u smislu stavka 1. ovoga članka su srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja zaključno, bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner te posvojitelj ili posvojenik, partner – skrbnik ili osoba pod partnerskom skrbi.

Svi članovi Povjerenstva dužni su potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti te izjavu o nepostojanju sukoba interesa kojom potvrđuju da će procjenjivati samo one prijedloge u vezi s kojima nemaju nikakve materijalne ili druge interese.

 

 

Članak 8.

 

Članovi Povjerenstva iz članka 6. ove Odluke između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.

Povjerenstvo otvara zaprimljene prijave, utvrđuje koje prijave udovoljavaju uvjetima natječaja, razmatra i boduje prijave koje udovoljavaju uvjetima natječaja te predlaže Gradonačelniku donošenje odluke o dodjeli pojedinog prostora kulture na korištenje.

 

 

Članak 9.

 

Sjednicu Povjerenstva saziva i vodi predsjednik Povjerenstva.

Povjerenstvo radi i odlučuje na sjednicama.

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.

Povjerenstvo može pravovaljano raspravljati ako je na sjednici prisutna većina članova Povjerenstva, a odluke donosi većinom glasova svih članova Povjerenstva.

Prijedlog odluke o davanju na korištenje prostora kulture Povjerenstvo je dužno dostaviti Gradonačelniku najkasnije u roku od 30 dana od proteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

 

 

Članak 10.

 

Pri stručnom vrednovanju prijava na natječaj za dodjelu na korištenje prostora kulture, Povjerenstvo primjenjuje sljedeće kriterije i mjerila:

 

Kriteriji

Bodovi

Max. mogući ostvareni broj bodova po kriteriju

1. Godine aktivnog djelovanja

 

 

a)   od 3 do  5 godina

1

b)   od 6 do 9 godina

3

c)   od 10 do 19 godina

5

d)   20 i više godina

7

7

2. Ostvarena priznanja i nagrade

a)   strukovna

1

b)   Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije

3

c)   državna i međunarodna

5

9

3. Ostvareno sufinanciranje (sponzorstva, donacije, financijske potpore i dr.) za programe, projekte i aktivnosti u prethodnih pet godina prema sljedećim izvorima

a)   iz proračuna Grada Rijeke i/ili Primorsko-goranske županije

1

b)   iz državnog proračuna

3

c)   iz poslovnog sektora i /ili od privatnog donatora

5

d)   iz EU fondova

7

16

4. Provedene aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini u godini prije raspisivanja natječaja

a)   na lokalnoj razini (Grad Rijeka)

1

b)   na regionalnoj razini (Primorsko-goranska županija)

3

c)   na nacionalnoj razini (Republika Hrvatska)

5

d)   na međunarodnoj razini

7

16

5. Broj partnera s kojima se planira zajednički koristiti dodijeljeni prostor kulture

a)   1 partner

1

b)   od 2 do 4 partnera

3

c)   5 i više partnera

5

5

6. Prethodno ulaganje u prostor kulture

a)   više od 7.000,00 EUR

7

7

7. Opis kulturnog projekta, programa i aktivnosti koji se planira provoditi

od 1 do 40

40

Ukupno

 

100

 

  

Članak 11.

 

Povjerenstvo razmatra i boduje prijave sukladno kriterijima i mjerilima  za vrednovanje utvrđenim u članku 10. ove Odluke.

Bodovi ostvareni prema pojedinim kriterijima i mjerilima u smislu stavka 1. ovoga članka se zbrajaju. Maksimalan broj bodova koji se može dodijeliti iznosi 100 bodova.

Ako dva ili više podnositelja prijave ostvare jednaki broj bodova, prednost ima onaj podnositelj prijave koji je ostvario veći broj bodova prema kriteriju iz članka  10. točke 7. ove Odluke.

 

Članak 12.

 

Na prijedlog Povjerenstva, odluku o dodjeli prostora kulture na korištenje donosi Gradonačelnik.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na web stranicama Grada.

 

 

Članak 13.

 

Na temelju odluke Gradonačelnika iz članka 12. stavka 1. ove Odluke, Grad i korisnik sklapaju ugovor o davanju na korištenje prostora kulture (u daljnjem tekstu: ugovor).

Ugovor se sklapa na određeno vrijeme u pravilu u trajanju do najduže deset godina.

Ugovor u ime Grada sklapa Gradonačelnik ili osoba koju Gradonačelnik za to ovlasti.

 

 

Članak 14.

 

Ugovor se sklapa u pisanom obliku, a osobito sadrži:

– podatke o ugovornim stranama,

– podatke o prostoru kulture koji se daje na korištenje i njegovom stanju o čemu će biti sastavljen zapisnik o primopredaji,

– podatke o kulturnim programima, projektima i aktivnostima koje korisnik obavlja u prostoru kulture te o obvezi namjenskog korištenja prostora,

– odredbu o načinu i roku predaje prostora kulture korisniku,

– vrijeme trajanja korištenja,

– iznos naknade za korištenje prostora kulture i ostalih troškova u svezi s korištenjem te rok i način plaćanja,

– odredbu o obvezi dostave godišnjeg izvješća Odjelu o realizaciji kulturnih programa, projekta odnosno aktivnosti,

– odredbu o prestanku ugovora,

– odredbu o otkaznom roku,

– odredbu o plaćanju naknade štete nastale uslijed oštećenja prostora kulture ili zajedničkih dijelova nekretnine u kojoj se nalazi prostor kulture,

– odredbu kojom se korisnik obvezuje prostor kulture predati u posjed Gradu slobodan od osoba i stvari istekom roka na koji je dan na korištenje, odnosno istekom otkaznog roka ili raskida ugovora.

 

 

Članak 15.

 

Grad može otkazati ugovor bez obzira na ugovorene odredbe o trajanju korištenja, ako korisnik:

– ne započne koristiti prostor kulture u ugovorenom roku ili ga prestane koristiti bez opravdanog razloga na vrijeme duže od 60 dana,

– koristi prostor kulture suprotno ugovoru ili mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje,

– ne plati naknadu za korištenje i druge troškove u svezi s korištenjem prostora kulture u roku od 15 dana od dana dostave pisane opomene Grada,

– onemogući Gradu nesmetanu kontrolu korištenja prostora kulture,

– obavlja preinake u prostoru kulture bez prethodne pisane suglasnosti Odjela,

– ako korištenjem prostora kulture ometa ostale suvlasnike nekretnine u mirnom korištenju zajedničkih dijelova nekretnine,

– u svim ostalim slučajevima ako se ne pridržava odredaba ugovora.

Korisnik može otkazati ugovor ne navodeći razloge za to.

Otkazni rok za otkaz ugovora za obje ugovorne strane iznosi 30 dana, računajući od dana dostave otkaznog pisma.

 

 

Članak 16.

 

Naknada za korištenje prostora kulture određuje se prema kriterijima ekonomske održivosti i društvenih interesa obavljanja pojedine kulturne djelatnosti iz članka 1. ove Odluke i namjeni prostora kulture, sukladno natječaju.

Kriterije ekonomske održivosti i društvenih interesa obavljanja pojedine kulturne djelatnosti iz članka 1. ove Odluke i namjenu prostora kulture utvrđuje Gradonačelnik, a isti se objavljuju na web stranicama Grada.

Osim naknade iz stavka 1. ovoga članka, korisnik je u obvezi plaćati sve troškove u svezi sa korištenjem prostora (utrošak električne i toplinske energije, plina, vode, usluge odvoza otpada, komunalne i vodne naknade, radiotelevizijske pristojbe, telefona i interneta) na temelju ispostavljenih računa ili drugih vjerodostojnih isprava, ako natječajem nije drukčije određeno.

 

 

Članak 17.

 

Korisnik može koristiti prostor kulture samo u svrhu i na način određen ugovorom.

Korisnik je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed neodgovarajućeg korištenja odnosno zanemarivanja prostora kulture koji koristi.

Korisnik je dužan omogućiti ovlaštenoj osobi Grada nesmetani ulazak u prostor kulture radi obavljanja kontrole korištenja istog.

 

 

Članak 18.

 

Korisnik snosi troškove tekućeg održavanja prostora kulture, a naročito:

– manjih soboslikarsko-ličilačkih radova na zidovima, stropovima, vanjskoj i unutarnjoj stolariji, vanjskoj ogradi i slično,

– manjih popravaka i oštećenja unutarnjih zidova i stropova (krpanje rupa, gletanje i slično),

– manjih popravaka na instalacijama i sanitarnoj opremi te pripadajućim odvodnim i dovodnim armaturama i uređajima, električnim prekidačima, utičnicama, rasvjetnim tijelima i slično,

– redovitog održavanja čistoće prostora,

– redovitog održavanja slavina, vodokotličnih plovnika i ostale sanitarne opreme (držači ručnika, sapuna, WC-daske i drugo),

– redovitog odštopavanja odvoda WC-a, umivaonika i sudopera,

– zamjene dotrajalih kvaka i brava na vratima i stolariji,

– zamjene dotrajalog kita ili silikona na vratima i stolariji i slično,

– zamjene dotrajalih rasvjetnih tijela, prekidača i utičnica.

 

 

Članak 19.

 

Korisnik ne smije izvršiti preinaku prostora kulture kojom se mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena, unutarnji i/ili vanjski izgled prostora odnosno bitni zahtjevi za postojeću građevinu, bez prethodne pisane suglasnosti Grada.

Suglasnost za izvođenje radova iz stavka 1. ovoga članka daje Odjel.

 

 

Članak 20.

 

Iznimno od odredbe članka 2. stavka 1. ove Odluke, prostor kulture može se dodijeliti na korištenje pravnim osobama bez provođenja natječaja u sljedećim slučajevima:

  1. kada se prostor kulture daje na korištenje pravnoj osobi koja je na temelju posebnih propisa izrijekom navedena kao pravna osoba koja radi na ostvarivanju zajedničkih strukovnih interesa članova i zaštiti njihovih prava koja proizlaze iz obavljanja njihove djelatnosti,
  2. kada se prostor kulture daje na korištenje pravnoj osobi radi ispunjavanja uvjeta radi prijave na natječaj radi provedbe EU projekta od značaja za Grad
  3. kada se prostor kulture daje na korištenje pravnoj osobi koja provodi kulturne programe, projekte i aktivnosti, a koji značajno doprinose zavičajnoj ili nacionalnoj kulturi ili razvoju kulture i s tim u svezi turističke ponude grada Rijeke.

Odluku o davanju na korištenje prostora kulture iz stavka 1. ovoga članka donosi Gradonačelnik, na temelju pisanog zahtjeva pravne osobe i obrazloženog pisanog prijedloga Odjela.

Odluka iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se na web stranicama Grada.

 

 

Članak 21.

 

Na temelju odluke Gradonačelnika iz članka 20. stavka 2. ove Odluke, Grad i korisnik sklapaju ugovor o davanju prostora kulture na korištenje na određeno vrijeme, u trajanju do najduže deset godina.

 

 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 22.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke  prestaje važiti Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 19/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/14).

 

 

Članak 23.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

 

KLASA: 024-01/22-01/125
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 27. listopada 2022.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.