GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 3. studenoga 2022.

Godina IX - broj 12.Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 46. i 68. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. listopada 2022. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo, nazivi i djelokrug rada upravnih tijela Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: upravna tijela), te druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela.

 

 

Članak 2.

 

Upravna tijela ustrojavaju se radi obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) te poslova državne uprave koji su u skladu s posebnim zakonima povjereni upravnim tijelima.

 

 

Članak 3.

 

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u proračunu Grada.

 

 

Članak 4.

 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji  imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

 

II. NAZIVI I DJELOKRUG RADA UPRAVNIH TIJELA

 

 

Članak 5.

 

Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe.

 

 

Članak 6.

 

Upravna tijela su:

 1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu
 2. Služba za unutarnju reviziju
 3. Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte
 4. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo
 5. Upravni odjel za komunalni sustav i promet
 6. Upravni odjel za gradsku imovinu
 7. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade
 8. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života
 9. Upravni odjel za financije
 10. Upravni odjel za opće poslove.

 

 

Članak 7.

 

U Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu, obavljaju se sljedeći poslovi:

– pravni, savjetodavni, protokolarni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela

– poslovi u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama i zaštite osobnih podataka

– poslovi u svezi objavljivanja i izdavanja službenog glasila Grada

– poslovi informiranja građana putem medija i gradskih web portala, te poslovi uključivanja zainteresirane javnosti u rad gradske uprave putem online komunikacijskih kanala

– poslovi mjesne samouprave (poslovi u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana)

– poslovi u svezi ostvarivanja djelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

– savjetodavni poslovi i poslovi koordinacije vezani za rad tijela i radnih timova Urbane aglomeracije Rijeka

– drugi poslovi iz djelokruga svog rada određeni posebnim zakonima, drugim propisima i odlukama Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

 

Članak 8.

 

U Službi za unutarnju reviziju obavljaju se poslovi u svezi procjene sustava unutarnjih kontrola Grada te davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka uključuju osobito izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije, provedbu unutarnje revizije u upravnim tijelima Grada, provedbu unutarnje revizije namjenskog trošenja proračunskih sredstava kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika čiji je osnivač/suosnivač Grad, upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima i predlaganje mjera za njihovo otklanjanje i unapređenje poslovanja, izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama, praćenje provedbe danih preporuka te obavljanje drugih poslova iz djelokruga svog rada određenih posebnim zakonima, drugim propisima i odlukama Gradonačelnika.

 

 

Članak 9.

 

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte obavljaju se sljedeći poslovi:

– poslovi vezani za stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za poticanje malog i srednjeg gospodarstva kroz razvoj sustava izravnih i neizravnih potpora, unapređenje poduzetničke infrastrukture i poduzetničkih sposobnosti te promociju poduzetništva

– planiranja, provedbe i koordinacije projekata i aktivnosti usmjerenih na poticanje gospodarskog razvoja, inovacija i poduzetništva

– koordinacije pripreme i provedbe projekata su/financiranih iz fondova Europske unije te podrške u izvještavanju

– poticanja energetske učinkovitosti kroz promociju zelenih industrija i podršku održivom razvoju malog gospodarstva 

– organizacije i vođenja izrade dokumenata zaštite i unapređenja stanja okoliša i održivog razvoja te procjene utjecaja na okoliš za zahvate čiji je nositelj Grad

– poticanja razvoja turizma kroz podršku i koordinaciju projekata, aktivnosti i događaja od značaja za razvoj grada kao turističke destinacije i za unapređenje turističke ponude

– poslovi pripreme, izrade i praćenja provedbe akata strateškog planiranja Grada

– praćenja rada potpornih institucija i trgovačkih društava u vlasništvu Grada čija je funkcija poticanje razvoja poduzetništva, inovacija i lokalnog gospodarstva

– drugi poslovi iz djelokruga svog rada određeni posebnim zakonima, drugim propisima i odlukama Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

 

Članak 10.

 

U Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo obavljaju se sljedeći poslovi:

– poslovi osiguravanja uvjeta za gospodarenje prostorom grada prostornim i urbanističkim planiranjem te uređivanja građevinskog zemljišta

– organizacije i koordinacije izrade prostornih i projektnih studija te projektne dokumentacije za kapitalne i razvojne projekte Grada

– pripreme, koordinacije izrade i donošenja prostornih planova na području grada

– izdavanja upravnih i neupravnih akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja i graditeljstva na području grada (lokacijske, građevinske i uporabne dozvole, te ostala rješenja, akti, potvrde, uvjerenja, lokacijske informacije i sl.)

– provođenja postupaka za ozakonjenje zgrada koje su izgrađene djelomično ili u potpunosti bez građevinske dozvole odnosno protivno izdanom aktu za gradnju

– upravni i drugi stručni poslovi prostornog uređenja i graditeljstva

– poslovi posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) na području Urbane aglomeracije Rijeka i poslovi vezani uz implementaciju ITU mehanizma

– drugi poslovi iz djelokruga svog rada određeni posebnim zakonima, drugim propisima i odlukama Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

 

Članak 11.

 

U Upravnom odjelu za komunalni sustav i promet obavljaju se upravni i stručni poslovi u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti, građenja i održavanja komunalne infrastrukture te održavanja komunalnog reda na području grada.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka uključuju osobito:

– upravne i stručne poslove u komunalnoj oblasti koji se odnose na planiranje, gradnju, upravljanje i održavanje građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te površina javne namjene utvrđenih propisima o komunalnom gospodarstvu

– analizu, uređenje i kontrolu prometa te poslove u svezi s izdavanjem dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza

– davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesija na pomorskom dobru, poslove u svezi davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova i koncesije za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije na području grada

– dodjelu pružanja javne vodne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama

– poslove u svezi korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada

– utvrđivanje komunalnog doprinosa, utvrđivanje naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, komunalne i druge naknade, spomeničke rente te donošenje rješenja, naplatu i postupke ovrhe iz djelokruga svog rada

– poslove održavanja i brige o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, poslove u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade te poslove u svezi prekopa i zauzeća površina javne namjene

– poslove u svezi povjeravanja obavljanja uslužnih komunalnih djelatnosti

– poslove komunalnog redarstva

– poslove prometnog redarstva

– koordinaciju te praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga svog rada

– praćenje rada i poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

– druge poslove iz djelokruga svog rada određene posebnim zakonima, drugim propisima i odlukama Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

Članak 12.

 

U Upravnom odjelu za gradsku imovinu obavljaju se sljedeći poslovi:

– poslovi upravljanja, evidentiranja, stjecanja, otuđivanja, gradnje, održavanja, davanja u najam, davanja u zakup, davanja na upravljanje i davanja na korištenje zemljišta te svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada, osim objekata komunalne infrastrukture i objekata koji služe obavljanju komunalnih djelatnosti

– poslovi pripreme i provedbe energetske certifikacije objekata u vlasništvu Grada

– stručni i administrativni poslovi koji se odnose na procjenu vrijednosti nekretnina prema posebnom zakonu (priprema, unos i evaluacija podataka u sustavu eNekretnine, vođenje zbirke kupoprodajnih cijena i plana približnih vrijednosti, izdavanje izvadaka iz istih, izrada izvješća o tržištu nekretnina, stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe procjeniteljskih povjerenstava i sl.)

– utvrđivanja i ažurnog vođenja brige o pravnom statusu nekretnina u vlasništvu Grada u zemljišnim knjigama, pripreme dokumentacije za uknjižbu i provedbu procesa uknjižbe prava vlasništva i drugih stvarnih prava na stečenim nekretninama te vođenja upravnih postupaka i postupaka povezivanja u svezi sa uknjižbom nekretnina u korist Grada

– poslovi u svezi pripreme zemljišta odnosno stvaranja tehničkih i imovinsko-pravnih preduvjeta za provedbu prostornih planova i realizaciju projekata izgradnje i

– drugi poslovi iz djelokruga svog rada određeni posebnim zakonima, drugim propisima i odlukama Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

 

Članak 13.

 

U Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade obavljaju se poslovi kojima se osiguravaju lokalne potrebe stanovnika u području brige o djeci kroz predškolski odgoj te odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi, području kulture, sporta i tehničke kulture.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka uključuju osobito:

– osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova odgoja i obrazovanja (dječjih vrtića i osnovnih škola) kojima je Grad osnivač, pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda koji će se financirati iz proračuna Grada, sudjelovanje u koordinaciji aktivnosti vezanih uz mlade iz nadležnosti Grada te predlaganje namjene i načina korištenja objekata namijenjenih odgoju i obrazovanju te nadzor nad njihovim korištenjem

– stipendiranje srednjoškolaca i studenata

– praćenje stanja u području kulture, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u kulturi kojima je Grad osnivač, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe u kulturi te zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, provođenje aktivnosti na projektima i programima u kulturi od interesa za Grad, obavljanje stručnih poslova u svezi s kulturnim manifestacijama i programima od interesa za Grad, praćenje namjenskog trošenja sredstava proračuna Grada, te davanje na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada

– poslove u svezi s programom javnih potreba Grada u sportu i tehničkoj kulturi, praćenje i nadzor izvršenja programa javnih potreba te praćenje korištenja i utroška sredstava namijenjenih za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, predlaganje namjene i načina korištenja objekata sporta i tehničke kulture te nadzor nad njihovim korištenjem

– praćenje rada i poslovanja ustanova odgoja i obrazovanja (dječjih vrtića i osnovnih škola) i ustanova u kulturi kojima je Grad osnivač

– suradnju sa Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” i Zajednicom tehničke kulture grada Rijeke te praćenje rada i poslovanja trgovačkog društva Rijeka sport d.o.o. Rijeka

– druge poslove iz djelokruga svog rada određene posebnim zakonima, drugim propisima i odlukama Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

 

Članak 14.

 

U Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života obavljaju se poslovi u svezi unapređenja zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, pronatalitetne politike na području grada te poslovi civilne zaštite i suradnje s civilnim društvom.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka uključuju osobito:

– suradnju s ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama u pogledu praćenja i analiziranja dostupnosti i unapređenja zdravstvene zaštite, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u zdravstvu kojima je Grad osnivač te praćenja pokazatelja kakvoće okoliša koji utječe na zdravlje građana

– sustavno praćenje relevantnih pokazatelja i s tim u svezi predlaganje konkretnih mjera za zaštitu i unapređenje socijalne skrbi na razini Grada kroz provedbu Socijalnog programa Grada i dodjelu različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u socijalnoj skrbi kojima je Grad osnivač te stambeno zbrinjavanje u nužnom smještaju

– poslove koordinacije i provedbe mjera pronatalitetne politike

– poslove u svezi s financiranjem i nadzorom nad provedbom programa iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na lokalnoj razini

– predlaganje namjene i načina korištenja objekata zdravstva i socijalne skrbi te nadzor nad njihovim korištenjem

– praćenje rada i poslovanja ustanova iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi kojima je osnivač Grad

– poslove zaštite i spašavanja i poslove u svezi s upravljanjem skloništima

– praćenje rada i poslovanja Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke

– poslove koji se odnose na suradnju, razvoj i unapređenje djelovanja civilnog sektora

– druge poslove iz djelokruga svog rada određene posebnim zakonima, drugim propisima i odlukama Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

 

Članak 15.

 

U Upravnom odjelu za financije obavljaju se upravni i stručni poslovi vezani uz proračun, financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, poslovi naplate gradskih poreza i ostalih prihoda te poslovi financijskog upravljanja i kontrola.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka uključuju osobito:

– poslove vođenja i upravljanja Riznicom Grada

– pripremu, planiranje i izradu prijedloga proračuna Grada, njegove izmjene i dopune te izradu pratećih akata, praćenje, kontrolu i analizu dinamike izvršavanja prihoda i rashoda proračuna, izradu izvještaja o izvršenju proračuna te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna

– provedbu postupaka vezanih uz zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnosti za zaduženje, praćenje zaduženosti i izvještavanje o stanju duga

– poslove upravljanja dnevnom likvidnosti, izvršavanje rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna

– centralne obračune isplata primanja konsolidiranog proračuna

– vođenje centralnog registra instrumenata osiguranja plaćanja

– blagajničko poslovanje

– knjigovodstvene poslove za Grad, Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke, mjesne odbore i Dječji dom Tić Rijeka

– poslove utvrđivanja i naplate gradskih poreza, prihoda od prodanih stanova i drugih prihoda te vođenje upravnih i poreznih postupaka

– aktivnosti uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola

– druge poslove iz djelokruga svog rada određene posebnim zakonima, drugim propisima i odlukama Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

 

Članak 16.

 

U Upravnom odjelu za opće poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

– poslovi upravljanja ljudskim potencijalima u gradskoj upravi (službenički odnosi te uređenje prava i dužnosti gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika), te poslovi u svezi s radno pravnim odnosima radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dječjeg doma Tić Rijeka,

– poslovi uredskog poslovanja (poslovi pisarnice i pismohrane)

– poslovi koji obuhvaćaju zaštitu na radu i zaštitu od požara u objektima koja koriste upravna tijela i mjesni odbori, te poslovi koordinacije provođenja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u objektima kojima upravljaju upravna tijela

– poslovi uspostave, razvoja i upravljanja računalnom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, informacijskim sustavima i informacijskom sigurnošću

– poslovi osiguranja (utvrđivanje vrste i opsega usluga osiguranja imovine i službenika i namještenika Grada, praćenje izvršavanja ugovora o osiguranju, prijave šteta i poduzimanje radnji za utvrđivanje visine i naplatu šteta te sastavljanje izvješća o naplati šteta)

– poslovi planiranja nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela, priprema i provođenje postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenje registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrada analiza i izvještavanje o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave

– drugi poslovi iz djelokruga svog rada određeni posebnim zakonima, drugim propisima i odlukama Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

 

III. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN UPRAVLJANJA

 

 

Članak 17.

 

 

Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela uređuju se pravilnikom o unutarnjem redu.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi, posebno za svako upravno tijelo, Gradonačelnik na prijedlog pročelnika upravnog tijela.

 

 

Članak 18.

 

Radom upravnog tijela upravlja pročelnik upravnog tijela, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik sukladno zakonu kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava te zakonu kojim se uređuje radni odnos službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za zakonitost i učinkovitost rada upravnog tijela pročelnik upravnog tijela odgovara Gradonačelniku.

Gradonačelnik može razriješiti pročelnika upravnog tijela sukladno zakonu kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

 

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 19.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke ukidaju se:

 1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
 2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav
 3. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje
 4. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom
 5. Odjel gradske uprave za poduzetništvo
 6. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
 7. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
 8. Odjel gradske uprave za kulturu
 9. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu
 10. Odjel gradske uprave za financije
 11. Odjel gradske uprave za javnu nabavu
 12. Odjel za gradsku samoupravu i upravu
 13. Ured Grada
 14. Zavod za informatičku djelatnost.

Danom stupanja na snagu ove Odluke ukida se Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke ustrojen Odlukom o ustrojavanju Ureda za unutarnju reviziju Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 20/08 i 11/10).

 

 

Članak 20.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke novoustrojeni Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu preuzima poslove, koji su se do dana stupanja na snagu ove Odluke, obavljali u Uredu Grada te poslove mjesne samouprave koji su se obavljali u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu.

 

 

Članak 21.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke novoustrojena Služba za unutarnju reviziju  obavlja poslove iz djelokruga utvrđenog ovom Odlukom, a koji su se do stupanja na snagu ove Odluke obavljali u Uredu za unutarnju reviziju Grada Rijeke.

 

 

Članak 22.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke novoustrojeni Upravni odjel za gospodarstvo,  razvoj, ekologiju i europske projekte preuzima poslove, koji su se do dana stupanja na snagu ove Odluke, obavljali u Odjelu gradske uprave za poduzetništvo, poslove koordinacije pripreme i provedbe projekata su/financiranih iz fondova Europske unije koji su se obavljali u pojedinim upravnim tijelima te poslove u svezi ekologije koji su se obavljali u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

 

 

Članak 23.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke novoustrojeni Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, preuzima poslove, koji su se do dana stupanja na snagu ove Odluke, obavljali u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, poslove u svezi izrade prostorne, projektne ili druge dokumentacije vezane uz urbanističko planiranje i uređenje, poslove  posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) na području Urbane aglomeracije Rijeka te poslove vezane uz implementaciju ITU mehanizma koji su se obavljali u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

 

 

Članak 24.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke novoustrojeni Upravni odjel za komunalni sustav i promet preuzima poslove, koji su se do stupanja na snagu ove Odluke, obavljali u  Odjelu gradske uprave za komunalni sustav te poslove praćenja rada i poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke koji su se obavljali u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.

 

 

Članak 25.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke novoustrojeni Upravni odjel za gradsku imovinu preuzima poslove, koji su se do dana stupanja na snagu ove Odluke, obavljali u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom te poslove u svezi gospodarenja gradskim zemljištem koji su se obavljali u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

 

 

Članak 26.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke novoustrojeni Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade preuzima poslove, koji su se do dana stupanja na snagu ove Odluke, obavljali u Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, Odjelu gradske uprave za kulturu te Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu.

 

 

Članak 27.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke novoustrojeni Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života preuzima poslove, koji su se do stupanja na snagu ove Odluke, obavljali u Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb,  poslove zaštite i spašavanja i praćenja rada i poslovanja Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke koji su se obavljali u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu te poslove vezane za civilno društvo koji su se obavljali u Uredu Grada.

 

 

Članak 28.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke novoustrojeni Upravni odjel za financije preuzima poslove, koji su se do dana stupanja na snagu ove Odluke, obavljali u Odjelu gradske uprave za financije, izuzev poslova osiguranja.

 

 

Članak 29.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke novoustrojeni Upravni odjel za opće poslove preuzima poslove, koji su se do dana stupanja na snagu ove Odluke, obavljali u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu, a koji se odnose na službeničko pravo u upravnim tijelima i radno pravne odnose  u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke, Agenciji za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dječjem domu Tić Rijeka, uredsko poslovanje i zaštitu na radu i zaštitu od požara, poslove osiguranja koji su se obavljali u Odjelu gradske uprave za financije te poslove koji su se obavljali u Odjelu gradske uprave za javnu nabavu i Zavodu za informatičku djelatnost.

 

 

Članak 30.

 

Do imenovanja pročelnika upravnih tijela temeljem javnog natječaja, Gradonačelnik će imenovati službenike koji će privremeno obavljati poslove iz djelokruga rada pročelnika upravnih tijela osnovanih ovom Odlukom.

 

 

Članak 31.

 

Pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela uskladit će se s odredbama ove Odluke najkasnije u roku od dva mjeseca od dana njezina stupanja na snagu. 

 

Članak 32.

 

Upravna tijela koja prema djelokrugu rada određenom ovom Odlukom preuzimaju poslove i zadaće dosadašnjih upravnih tijela, preuzimaju i službenike i namještenike koji su na dan stupanja na snagu ove Odluke zatečeni na radu na preuzetim poslovima, te prava, obveze i dokumentaciju u svezi s preuzetim poslovima.

Do donošenja pravilnika o unutarnjem redu iz članka 31. ove Odluke i rasporeda na radna mjesta prema tim pravilnicima, preuzeti službenici i namještenici iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poslove koje su do tada obavljali odnosno druge poslove po nalogu pročelnika upravnog tijela koji ih je preuzeo, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima o rasporedu.

Rješenja o rasporedu službenika ili o stavljanju službenika na raspolaganje donijet će se najkasnije u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu pravilnika iz članka 31. ove Odluke.

 

Članak 33.

 

Kada je aktima Grada određena drukčija nadležnost upravnog tijela za obavljanje određenih poslova od djelokruga utvrđenog ovom Odlukom,  nadležnim će se smatrati ono upravno tijelo u čijem su djelokrugu poslovi utvrđenim ovom Odlukom.

 

 

Članak 34.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 6/18) i Odluka o ustrojavanju Ureda za unutarnju reviziju Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 20/08 i 11/10).

 

Članak 35.

 

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2023. godine, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/124
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 27. listopada 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.