GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 3. studenoga 2022.

Godina IX - broj 12.Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. listopada 2022. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke u k.o. Plase

 

 

 

1. Grad Rijeka prodat će nekretninu, u naravi građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Rijeke u k.o. Plase, označenu kao k.č.broj 1211/1 površine 8.547 m2 upisanu u z.k.ul.broj 2851, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od od 75,01 EUR/m2, odnosno za 8.547 m2 građevinskog zemljišta u iznosu od 641.110,47 EUR, plativo u protuvrijednosti HRK prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan ispostavljanja računa.

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog natječaja objavljenog 07. rujna 2022. godine na web stranici Grada Rijeke i u dnevnom tisku “Novi list”, utvrđuje se Parkovi plus d.o.o., Rijeka, Mihačeva draga 41, s kojim će Gradonačelnik Grada Rijeke, u ime Grada Rijeke sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine.

Nekretnina se prodaje radi izgradnje građevine poslovne – pretežito uslužne namjene u Poduzetničkoj zoni Bodulovo, za obavljanje djelatnosti: radionice za proizvodnju gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme, uredski prostori uključivo i projektni ured, skladište, pomoćni prostori (sanitarije, garderobe), garaža te servisna radionica za opremu i strojeve, sve isključivo u funkciji osnovne namjene odnosno djelatnosti proizvodnje gotovih metalnih proizvoda.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/123
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 27. listopada 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.