GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 3. studenoga 2022.

Godina IX - broj 12.Na temelju članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. listopada 2022. godine, donijelo je

 

 

R J E Š E NJ E
o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru na području grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

U Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

  1. Karmen Mlacović, ing.građ., kao predstavnica Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, za predsjednicu,
  2. sc. Darko Glažar, dipl.inž.kap, kao predstavnik Lučke kapetanije Rijeka, za člana,
  3. Danijel Imgrund, kao predstavnik Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka, za člana.

 

 

Članak 2.

 

Zadaci Povjerenstva utvrđeni su člancima 9. i 10. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17).

 

 

Članak 3.

 

Članovi Povjerenstva se imenuju na vrijeme od četiri godine.

 

 

Članak 4.

 

Tehničke, stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke.

 

 

Članak 5.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/120
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 27. listopada 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.