GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 3. studenoga 2022.

Godina IX - broj 12.Na temelju članka 39. i 40. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 5. stavka 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (“Narodne novine” broj 96/01 i 98/19), članka 27. stavak 1. Statuta ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku, članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. listopada 2022. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o imenovanju ravnatelja Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku

 

 

I.

 

Imenuje se EDVIN LIVERIĆ-BASSANI za ravnatelja Javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku na vrijeme od četiri godine.

 

II.

 

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a teče od 2. siječnja 2023. godine.

 

III.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Člankom 28. stavkom 1. Statuta Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja donosi Upravno vijeće u roku od tri mjeseca prije isteka mandata ravnatelja. Upravno vijeće je na sjednici dana 11. srpnja 2022. godine donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku.

Sukladno članku 26. Statuta Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za ravnatelja Ustanove može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu zakona kojim se uređuje znanstvena djelatnosti i visoko obrazovanje, najmanje pet godina radnog staža na obavljanju poslova u području kulture, znanje najmanje jednog svjetskog jezika te stručne, radne i organizacijske sposobnosti, znanja i stavove.

Sukladno članku 46. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 83/22), postupci započeti do stupanja na snagu navedenog Zakona nastavit će se i dovršiti prema odredbama Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o kulturnim vijećima (“Narodne novine” broj 48/04, 44/09 i 68/13) i Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (“Narodne novine” broj 96/01 i 98/19).

 

Dana 15. srpnja 2022. godine raspisan je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku. Isti je objavljen u Narodnim novinama, Novom Listu, te web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku. Do isteka roka za dostavu prijava, koji je određen do 19. kolovoza 2022. godine, pristigla je jedna prijava. Upravno vijeće održalo je 14. rujna 2022. godine sjednicu na kojoj se otvorila pristigla prijava i ustanovilo je li prijava potpuna i ispunjava li kandidat tražene uvjete. Na natječaj je pristigla prijava kandidata Edvina Liverića-Bassanija. Upravno vijeće je razmotrilo prijavu te utvrdilo da ista ispunjava sve formalne uvjete natječaja. Na sjednici dana 23. rujna 2022. godine Upravno vijeće je obavilo razgovor s kandidatom i raspravilo o njegovom predloženom programu. Na sjednici dana 3. listopada 2022. godine Upravno vijeće je jednoglasno utvrdilo da predlaže Edvina Liverića – Bassanija za ravnatelja Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku.

Upravno vijeće je istaknulo da se Edvin Liverić-Bassani potvrdio u prethodnom mandatu kada je zajedno s oformljenim timom zaposlenika (starih i novih) u zahtjevnom periodu postavio čvrste i sigurne temelje za daljnji razvoj djelovanja ustanove, pa se slijedom toga kandidatov pristigli Prijedlog plana razvoja i okvirnog programa rada Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za četvorogodišnje razdoblje (2023.-2026.) logično i nastavlja. Kao jedini kandidat tijekom izbora ravnatelja, u razgovoru je jasno pokazao mogućnosti, smjerove i fokus djelovanja institucije kao kulturne ustanove, njenu poziciju u lokalnim, regionalnim, ali i u međunarodnim okvirima. Svojim je odgovorima precizno iznio strateške ciljeve i akcijske planove, jednako tako kao i dvojbe oko realizacije istih. Nadalje, Upravno vijeće smatra da je Edvin Liverić-Bassani dosadašnjom kontinuiranom provedbom programske politike prezentirao umjetničke programe u jednakom i dinamičnom omjeru različitih polja i grana umjetnosti, od izvedbenih (kazališnih i filmskih), vizualnih (audio i multimedijalnih) i likovnih što je od izuzetne važnosti za razvoj kulture grada kao i poticaj za mlade tek stasale umjetnike.

 

Nadalje, Upravno vijeće smatra da je predloženi plan rada kandidata nastavak dosadašnjeg djelovanja u prošlom mandatu u kojem je ispunio veliku većinu predloženih programa i aktivnosti te da je do sada u svom radu pokazao ustrajnost, upornost i radišnost. Prema zaposlenicima je uvijek bio korektan i susretljiv, dobro održava timski duh prvenstveno kao vođa i kao pokretačka snaga svih aktivnosti, što jako utječe na motivaciju i kvalitetu rada svih zaposlenika.

Zaključno, Upravno vijeće smatra da je kandidat u svom programu obuhvatio niz aspekata važnih za diverzifikaciju i unapređenje daljnjeg rada ustanove, kako za razvoj kvalitetnih vlastitih produkcija, tako i za privlačenje i organizaciju novih vanjskih, da je njegova vizija jasna, ali i realno osnažena prethodnim iskustvom, da je tijekom razgovora jasno istaknuo osjetljivost za različite manjinske skupine odnosno potrebu za njihovim osnaživanjem kroz mogućnosti ustanove, uvažavanje kako institucionalne, tako i izvaninstitucionalne scene s kojima je uspostavljena dobra suradnja, potrebu za daljnjim iskorakom u digitalnu tehnologiju kao alat s kojim su započeli niz prepoznatih programa i svoje programe uspješno prezentirali manje dostupnim sredinama (otoci i goranska područja), svjesnost povezivanja gospodarskog sektora sa kulturnim u cilju financijskog jačanja ustanove, usmjerenost ka drugim izvorima financiranja kao što su EU fondovi i drugo, da je kandidat prethodnim radom i dobrom organizacijom, kreativnošću i pristupačnošću, ostvario ciljeve koji su mu bili postavljeni u prethodnom mandatu i postavio čvrste temelje budućem razvoju HKD-a, te da se kvaliteta rada svakako pokazala i tijekom pandemijskog razdoblja u kojem se u HKD-u održavalo niz izuzetno posjećenih programa te time zadržala stabilnost poslovanja. Slijedom svega navedenog, Upravno vijeće smatra da je i više nego logično da nastavi rad u novom mandatu.

Upravno vijeće je, sukladno članku 5. stavku 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi zatražilo od stručnog i umjetničkog osoblja u Ustanovi prethodno mišljenje. Stručno i umjetničko osoblje u Ustanovi je dana 5. listopada 2022. godine dostavilo mišljenje da je predloženi plan razvoja i program rada kandidata Edvina Liverića-Bassanija planski i sustavno razrađen, da je usklađen sa Strategijom Ustanove te da iz istoga proizlazi jasan smjer razvoja Ustanove

Sukladno članku 5. stavku 4. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, putem Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke, ishodovano je mišljenje Kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti Grada Rijeke te Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret. Oba kulturna vijeća dala su pozitivno mišljenje na prijedlog imenovanja odnosno na predloženi program rada kandidata Edvina Liverića-Bassanija.

Slijedom svega navedenog, Upravno vijeće je dana 14. listopada 2022. godine jednoglasno donijelo odluku kojom se predlaže Gradskom vijeću Grada Rijeke da se za ravnatelja Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku imenuje Edvin Liverić-Bassani na mandat od četiri godine, koji teče od 2. siječnja 2023. godine.

Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u izreci ove odluke.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom u Rijeci u roku od trideset dana od dana dostave ove Odluke.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/119
URBROJ: 2170-1-16-00-22-4
Rijeka, 27. listopada 2022.

 

 

  

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.