GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 3. studenoga 2022.

Godina IX - broj 12.Na temelju članka 49. stavka 1. podstavka 2. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. listopada 2022. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o razrješenju člana Kazališnog vijeća
Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

 

 

 

I.

 

Razrješuje se Bojan Šober dužnosti člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, na osobni zahtjev.

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/122
URBROJ: 2170-1-16-00-22-3
Rijeka, 27. listopada 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.