Datum tiskanog izdanja: Utorak, 3. studenoga 2020.

Godina VII - broj 14.


Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja “Benčić”

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. listopada 2020. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o sklapanju Ugovora o osnivanju prava građenja na nekretninama u k.o. Plase, bez naknade, radi izgradnje III. faze državne ceste D-403

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12,19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 -ispr. pročišćenog teksta, 123/17 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 29. listopada 2020. godine, donijelo je Continue reading

Odluka o odbijanju ponude za korištenje prava prvokupa nekretnine

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. listopada 2020. godine, donijelo je

  Continue reading

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

                         Grb RH

   R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                     GRAD RIJEKA
                    Gradsko vijeće

 

KLASA: 021-05/20-01/31
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 27. 5. 2020.

 

 Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 27. svibnja 2020. godine razmatralo je Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu te je donijelo sljedeći

  Continue reading

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

                         Grb RH

   R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                     GRAD RIJEKA
                    Gradsko vijeće

KLASA: 021-05/20-01/31
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 27. 5. 2020.


Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 27. svibnja 2020. godine razmatralo je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu te je donijelo sljedeći

  Continue reading