GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 3. studenoga 2020.

Godina VII - broj 14.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. listopada 2020. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja ″Benčić″

 

 

 

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Benčić

 

 

Članak 1.

 

Odlukom o donošenju Detaljnog plana uređenja područja “Benčić” (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 36/06) stupio je na snagu Detaljni plan uređenja područja “Benčić” (u daljnjem tekstu: Plan).

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) određena je odredbom članka 198. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

Obveza izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana utvrđena je člankom 309. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20 – ispravak).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela. 

 

 

II. Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 2.

 

Ove izmjene i dopune Plana donose se radi drugačije organizacije prostora i novih mogućnosti izgradnje uvjetovanih dovršetkom obnove i stavljanja u funkciju većeg dijela građevina industrijskog nasljeđa (Palača Šećerane, Dječja kuća, T-objekt i dr.) te izgradnjom nove infrastrukture unutar kompleksa.

 

 

III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 3.

 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.

 

 

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 4.

 

Aktualno stanje na području obuhvata Izmjena i dopuna Plana prvenstveno se ogleda u sljedećim činjenicama:

– za potrebe Muzeja moderne i suvremene umjetnosti adaptirana je glavnina zapadnog krila tzv. H-objekta,

– dovršena je rekonstrukcija i restauracija Palače Šećerane za smještaj Muzeja grada Rijeke te tzv. ciglene zgrade za smještaj sadržaja Dječje kuće,

– na T- objektu traju radovi rekonstrukcije u funkciji smještaja Gradske knjižnice Rijeka.

Usporedno s navedenim, realiziraju se i zahvati izgradnje u cijelosti nove komunalne infrastrukture i uređenja javnih površina.

Među zahvatima infrastrukturnog opremanja posebno značenje ima infrastruktura u funkciji prihvata i odvodnje oborinskih voda. Riječ je o složenom sustavu retencija i tlačnih kanala kojima se zadržava dio oborinskih voda i sprečava plavljenje, budući da je najveći dio kompleksa i građevina deniveliran u odnosu na obodne ulice u sklopu kojih su ugrađeni i sustavi odvodnje oborinskih voda.

 

 

V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– utvrditi morfološko-tipološko rješenje i uvjete izgradnje duž Ulice Nikole Tesle,

– utvrditi mogućnosti i karakter zahvata uređenja šire lokacije T-objekata,

– utvrditi mogućnosti rekonstrukcije višestambenih građevina u spoju ulica V.C. Emina i 1. maja,

– utvrditi uvjete uređenja javnih površina,

– utvrditi uvjete prometne povezanosti u funkciji prethodno opisanih zahvata,

– utvrditi druge uvjete od utjecaja na opisane zahvate ili uzrokovane istima.

 

 

VI. Popis stručnih podloga u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 6.

 

Izmjene i dopune Plana potrebno je izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

– katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,

– Urbanističkoj studiji lokacije hotela u bloku Benčić (GD-arh d.o.o., 2014.),

– projektima građevina i površina javne namjene unutar područja obuhvata,

– drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 8. ove Odluke.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će Grad Rijeka.

 

 

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

 

 

Članak 7.

 

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač Izmjena i dopuna Plana.

 

 

VIII. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana te
          drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 8.

 

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi:

– Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine,

– Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova,

– Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

– Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka,

– Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Rijeka,

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb,

– Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb,

– Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka,

– KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka,

– Energo d.o.o. Rijeka,

– KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

 

 

IX. Rokovi

 

 

Članak 9.

 

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:  

– za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 60 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članaka 6. i 8. ove Odluke, 

– za provođenje javnog uvida i javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana – rok od 15 dana,

– za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 60 dana od provedene javne rasprave i isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana za tijela iz članka 8. ove Odluke iznosi 30 dana od dana zaprimanja Odluke. U slučaju da javnopravna tijela iz članka 8. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u predmetnom roku, smatrat će se da ih nemaju.

 

 

X. Izvori financiranja

 

 

Članak 10.

 

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava proračuna Grada Rijeke.

 

 

 

XI. Završna odredba

 

 

Članak 11.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/100
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 29. listopada 2020.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.