GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 3. studenoga 2020.

Godina VII - broj 14.Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. listopada 2020. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o odbijanju ponude
za korištenje prava prvokupa nekretnine

 

 

 

Članak 1.

 

Ne prihvaća se ponuda P.P.G. i F.P.G. za kupnju nekretnine sa svojstvom kulturnog dobra – stana koji se nalazi u zgradi u Rijeci, Krešimirova 12, upisanog u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci na k.č.br. 1080 – kuća br. 12 s dvorištem i skladištem, površine 121 čhv, u zk.ul. 12483, k.o. Rijeka, kao: 7. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7): Šesterosoban stan broj 009 na četvrtom katu, koji se sastoji od šest soba, kuhinje, izbe, kupaonice, nužnika, hodnika, balkona, ukupne površine 159,77 m2 u zgradi u ul. Krešimirova br. 12, koji je u suvlasništvu P.P.G. i F.P.G., svakog u ½ dijela, po ponuđenoj kupoprodajnoj cijeni u iznosu od 155.000,00 € (slovima: stopedesetpettisuća eura), plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka dostavit će se podnositeljima ponude iz članka 1. ove Odluke, Republici Hrvatskoj i Primorsko-goranskoj županiji sukladno odredbi članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/98
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 29. listopada 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.