GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 3. studenoga 2020.

Godina VII - broj 14.                         Grb RH

   R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                     GRAD RIJEKA
                    Gradsko vijeće

KLASA: 021-05/20-01/31
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 27. 5. 2020.


Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 27. svibnja 2020. godine razmatralo je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu te je donijelo sljedeći

 

 

 

Z A K L J U Č A K

 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

 

 

 

                                                                                                               Predsjednik
                                                                                                            Gradskog vijeća
                                                                                                         Andrej Poropat, v.r.

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu