GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 3. studenoga 2020.

Godina VII - broj 14.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 7/14,12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. listopada 2020. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o najmu stanova

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o najmu stanova (Službene novine Primorsko–goranske županije broj 12/11, 15/11 i 54/12) u članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

Članom obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva u smislu stavka 1. ovoga članka smatraju se: bračni drug, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi bračni drugovi, pastorci i posvojenici, posvojitelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati, osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom (u daljnjem tekstu: izvanbračni drug), životni partner koji s njim stanuje ako je životno partnerstvo osoba istog spola sklopljeno pred nadležnim tijelom (u daljnjem tekstu: životni partner), životni partner koji s njim stanuje ako životno partnerstvo osoba istog spola nije sklopljeno pred nadležnim tijelom (u daljnjem tekstu: neformalni životni partner), ako životna zajednica traje najmanje tri godine i od početka udovoljava pretpostavkama propisanim za valjanost životnog partnerstva osoba istog spola, pod uvjetom da s podnositeljem zahtjeva odnosno najmoprimcem stanuju.“.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9. koji glase:

Stanovanje u obiteljskom domaćinstvu dokazuje se uvjerenjem o prebivalištu (ne starijem od 30 dana) za sve članove obiteljskog domaćinstva koji su navedeni u zahtjevu, izdanog od strane nadležne policijske uprave, na temelju kojeg je moguće nedvojbeno utvrditi da su svi članovi obiteljskog domaćinstva trajno nastanjeni na istoj adresi.

Postojanje bračne zajednice dokazuje se vjenčanim listom (ne starijim od 30 dana).

Postojanje izvanbračne zajednice dokazuje se vlastoručno pisanom izjavom o postojanju izvanbračne zajednice danom pod kaznenom odgovornošću, potpisanom od strane podnositelja zahtjeva, izvanbračnog druga i dva svjedoka, s time da svi potpisi na izjavi moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika.

Postojanje životnog partnerstva osoba istog spola dokazuje se izvatkom iz registra životnog partnerstva ili drugom odgovarajućom javnom ispravom ne starijom od 30 dana.

Postojanje neformalnog životnog partnerstva osoba istog spola dokazuje se vlastoručno pisanom izjavom o postojanju neformalnog životnog partnerstva osoba istog spola, danom pod kaznenom odgovornošću, potpisanom od strane podnositelja zahtjeva, životnog partnera i dva svjedoka, s time da svi potpisi na izjavi moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika.

Srodstvo podnositelja zahtjeva s članom obiteljskog domaćinstva (potomak, pastorak, posvojenik, roditelj ili posvojitelj) dokazuje se rodnim listom za sve članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu.“.

 

Članak 2.

 

U članku 14. stavku 1. riječi: korisnik stalne pomoći zamjenjuju se riječima: korisnik zajamčene minimalne naknade.

  

Članak 3.

 

U članku 17. stavku 1. riječ: supružnicima zamjenjuje se riječima: bračnim drugovima, izvanbračnim drugovima, životnim partnerima i neformalnim životnim partnerima.

  

Članak 4.

 

U članku 24. stavku 4. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: na način i u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Članak 5.

 

U članku 27. stavku 2. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: na način i u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Članak 6.

 

U članku 32. stavku 1. riječi: vlasništvo ili suvlasništvo zamjenjuju se riječima: vlasništvo, suvlasništvo, najam ili neki drugi oblik korištenja.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva neće se brisati s Liste prioriteta ako punoljetni srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi bračni drugovi, pastorci, posvojenici i posvojitelji koji su stekli nekretninu iz stavka 1. ovoga članka u vlasništvo, suvlasništvo, najam ili neki drugi oblik korištenja, u roku od 30 dana od dana stjecanja nekretnine napuste obiteljsko domaćinstvo podnositelja zahtjeva, te podnositelj zahtjeva o tome obavijesti Grad.“.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

 

Članak 7.

 

U članku 33. stavku 1. riječ: stan zamjenjuje se riječima: odgovarajući stan sukladno članku 17. ove Odluke.

 

Članak 8.

 

U članku 35. stavku 5. iza riječi: izvanbračne zajednice“ točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: prestanka životnog partnerstva i prestanka neformalnog životnog partnerstva.“.

 

Članak 9.

 

Članak 37. mijenja se i glasi:

Podnositelj zahtjeva je u obvezi prihvatiti stan na koji ima pravo s obzirom na broj članova obiteljskog domaćinstva sukladno članku 17. ove Odluke.

U slučaju kada Grad ne raspolaže odgovarajućim stanom u skladu s člankom 17. ove Odluke, podnositelju zahtjeva ponudit će se i stan koji nije odgovarajući, ali samo u slučaju kada stan ima jednu sobu manje od odgovarajućeg stana.

Ako bi podnositelju zahtjeva primjenom odredbe članka 17. ove Odluke pripadao stan veći od trosobnog stana, podnositelj zahtjeva može prihvatiti trosobni stan kao odgovarajući.

U slučaju prihvaćanja stana iz stavka 2. i 3. ovoga članka smatrat će se da je podnositelj zahtjeva trajno stambeno riješen..

  

 

Članak 10.

 

U članku 44. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: izvanbračni drug stavlja se zarez i dodaju se riječi: životni partner odnosno neformalni životni partner.“.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, najmodavac neće raskinuti ugovor o najmu stana s najmoprimcem ako članovi obiteljskog domaćinstva najmoprimca i to: punoljetni srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi bračni drugovi, pastorci, posvojenici i posvojitelji, a koji su stekli nekretninu iz stavka 1. ovoga članka u vlasništvo, najam ili bilo koji drugi oblik korištenja, nakon stjecanja nekretnine napuste stan, o čemu je najmoprimac obvezan obavijestiti Grad u roku od 30 dana od dana stjecanja nekretnine.“.

   

Članak 11.

 

U članku 45. iza riječi: članka 44. dodaju se riječi: stavka 1.“.

 

Članak 12.

 

U članku 48. stavku 2. riječi: Odjelu gradske uprave za komunalni sustav zamjenjuju se riječju: Odjelu.

 

Članak 13.

 

U članku 49. stavku 2. iza riječi: izvanbračni drug stavlja se zarez i dodaju se riječi: životni partner odnosno neformalni životni partner.

 

Članak 14.

 

U članku 53. stavku 5. riječi: dva puta zamjenjuju se riječju: jednom.

 

Članak 15.

 

U članku 56. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

U slučaju da Povjerenstvo za kategorizaciju stanova ocijeni da stan ili stambeni prostor nije uvjetan za stanovanje i da uređenje stana zahtijeva znatna materijalna sredstva, dostavit će podatke o stanu zajedno s potrebnom dokumentacijom Povjerenstvu za ocjenu opravdanosti prodaje stanova i poslovnih prostora..

  

Članak 16.

 

U članku 58. stavak 2. briše se.

 

Članak 17.

 

U članku 66. stavcima 1. i 2. riječi: “Odjel gradske uprave za komunalni sustav zamjenjuju se riječju: Odjel.

 

 

Članak 18.

 

U članku 67. stavcima 2. i 3. riječi: “Odjel gradske uprave za komunalni sustav” u određenom padežu zamjenjuju se riječju: Odjel u odgovarajućem padežu.

  

Članak 19.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Grada Rijeke.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/97
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 29. listopada 2020.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.