Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 19. siječnja 2023.

Godina X - broj 1.


Potvrda o usklađenosti mikrolokacija iz Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2023. godinu

    REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 Upravni odjel za
pomorsko dobro, promet i veze

 

KLASA:         342-01/22-01/178
URBROJ:      2170-07-02/6-23-3
Rijeka,           4. siječnja 2023.

 

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) – dalje u tekstu Uredba, Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, u predmetu utvrđivanja usklađenosti mikrolokacija iz Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2023. godinu (KLASA: 024-02/22-01/133-30, URBROJ: 2170-1-15-00-22-1) od 27. prosinca 2022. godine s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 38/22), izdaje sljedeću

 

 

POTVRDU

 

kojom se potvrđuje da mikrolokacije iz Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2023. godinu (KLASA: 024-02/22-01/133-30, URBROJ: 2170-1-15-00-22-1) od 27. prosinca 2022. godine (dalje u tekstu: Plan) nisu u suprotnosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 38/22).

 

 

Obrazloženje

 

Člankom 5. stavkom 2. Uredbe propisano je da godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom jedinica lokalne samouprave mora biti usklađen sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana davanja koncesija i davanja koncesijskih odobrenja, o čemu nadležno tijelo u županiji daje potvrdu.

Uvidom u dostavljeni Plan utvrđeno je da je isti nije u suprotnosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2023. godinu.

Sukladno članku 9. stavak 2. a u svezi članka 8. stavka 4. Uredbe, potrebno je koncesijska odobrenja izdavati na jednu kalendarsku godinu. Iznimno, kada se Odobrenje daje na vremenski rok dulji od 1 (jedne) kalendarske godine, Vijeće za koncesijska odobrenja dužno je prethodno, temeljem obrazloženog zahtjeva, ishoditi posebnu potvrdu nadležnog tijela u županiji, kojom se potvrđuje da za vrijeme na koje se daje odobrenje neće biti pokrenut postupak davanja koncesija.

 

Privremeni pročelnik
Zlatan Marunić, dipl.ing.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke 27. prosinca 2022. godine, donio je

  Continue reading

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića More

Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 23. Statuta Dječjeg vrtića More i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 4. siječnja 2023. godine, donio je

Continue reading

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak

Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 23. Statuta Dječjeg vrtića Sušak i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 17. siječnja 2023. godine, donio je

Continue reading

Cjenik građevinskog zemljišta

Na temelju članka 32. stavka 1. Odluke o građevinskom zemljištu („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 48/09 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 17. siječnja 2023. godine, donio je

Continue reading