OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 19. siječnja 2023.

Godina X - broj 1.    REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 Upravni odjel za
pomorsko dobro, promet i veze

 

KLASA:         342-01/22-01/178
URBROJ:      2170-07-02/6-23-3
Rijeka,           4. siječnja 2023.

 

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) – dalje u tekstu Uredba, Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, u predmetu utvrđivanja usklađenosti mikrolokacija iz Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2023. godinu (KLASA: 024-02/22-01/133-30, URBROJ: 2170-1-15-00-22-1) od 27. prosinca 2022. godine s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 38/22), izdaje sljedeću

 

 

POTVRDU

 

kojom se potvrđuje da mikrolokacije iz Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2023. godinu (KLASA: 024-02/22-01/133-30, URBROJ: 2170-1-15-00-22-1) od 27. prosinca 2022. godine (dalje u tekstu: Plan) nisu u suprotnosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 38/22).

 

 

Obrazloženje

 

Člankom 5. stavkom 2. Uredbe propisano je da godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom jedinica lokalne samouprave mora biti usklađen sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana davanja koncesija i davanja koncesijskih odobrenja, o čemu nadležno tijelo u županiji daje potvrdu.

Uvidom u dostavljeni Plan utvrđeno je da je isti nije u suprotnosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2023. godinu.

Sukladno članku 9. stavak 2. a u svezi članka 8. stavka 4. Uredbe, potrebno je koncesijska odobrenja izdavati na jednu kalendarsku godinu. Iznimno, kada se Odobrenje daje na vremenski rok dulji od 1 (jedne) kalendarske godine, Vijeće za koncesijska odobrenja dužno je prethodno, temeljem obrazloženog zahtjeva, ishoditi posebnu potvrdu nadležnog tijela u županiji, kojom se potvrđuje da za vrijeme na koje se daje odobrenje neće biti pokrenut postupak davanja koncesija.

 

Privremeni pročelnik
Zlatan Marunić, dipl.ing.