GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 19. siječnja 2023.

Godina X - broj 1.Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke 27. prosinca 2022. godine, donio je

 

 

P L A N
upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu

 

 

Članak 1.

 

Ovim Planom utvrđuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobu (Narodne novine 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), koje se mogu obavljati na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad), uvjete i mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2023. godini.

 

 

*PLAN upravlja pomorskim dobrom za 2023. godinu nalazi se na dnu stranice*

 

 

KLASA: 024-02/22-01/133-30
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 27. prosinca 2022.

 

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.

 

 

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu