GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 19. siječnja 2023.

Godina X - broj 1.Na temelju članka 32. stavka 1. Odluke o građevinskom zemljištu („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 48/09 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 17. siječnja 2023. godine, donio je

 

CJENIK
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

 

 

I.

 

Cijena zemljišta iz članka 8. Odluke o građevinskom zemljištu („Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 48/09 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/14) – u daljnjem tekstu: Odluka, utvrđuje se u iznosu od 14,60 EUR za 1 m2 građevinskog zemljišta, što prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR=7,53450 HRK iznosi 110,00 HRK, za cijelo područje grada Rijeke.

 

II.

 

Visina rente iz članka 9. Odluke, utvrđuje se u EUR i HRK, po m2 brutto razvijene površine građevine odnosno po m2 građevinske čestice, i to kako slijedi:

 

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 HRK

ZONA

VALUTA

Javna namjena: ceste i

javno prometne površine

Javna namjena:

građevine društvene, kulturne, sportske, vjerske i slične

namjene

Stambena namjena

s 1 – 3

stana, pojedinačne garaže

ili garaže

 u nizu

Stambena namjena

s 4 – 8

stanova, program POS-a,

garažne građevine

Poslovna, industrijska, stambena namjena s

9 i više stanova

Trgovačka, ugostiteljska

 i uslužna namjena

A

EUR

HRK

76,98

580,00

99,54

750,00

122,77

925,00

152,63

1.150,00

182,49

1.375,00

260,80

1.965,00

I

EUR

HRK

59,06

445,00

76,98

580,00

95,56

720,00

122,77

925,00

143,34

1.080,00

205,72

1.550,00

II

EUR

HRK

43,80

330,00

59,06

445,00

72,33

545,00

95,56

720,00

110,82

835,00

161,26

1.215,00

III

EUR

HRK

31,85

240,00

43,80

330,00

55,74

420,00

72,33

545,00

86,27

650,00

125,42

945,00

IV

EUR

HRK

23,23

175,00

31,85

240,00

42,47

320,00

55,74

420,00

66,36

500,00

98,88

745,00

U slučaju da je namjena prostora različita uzima se razmjeran odnos traženih namjena.

Ako se unutar građevine osnovne namjene planira gradnja etaže s garažnom namjenom, iznos rente za namjenu garaže u građevini utvrđuje se u iznosu rente za osnovnu namjenu građevine umanjenom za 20 %.

 

III.

 

Izuzetno od točke I. i II. ovoga Cjenika, prodajna cijena zemljišta iz članka 13. stavka 1. točke b. Odluke, a koje se nalazi izvan zemljišta nužnog za redovnu uporabu postojeće stambene građevine u kojoj su stanovi otkupljeni temeljem zakona kojim se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo, zemljišta na kojem je u katastarskom operatu kao posjednik upisan vlasnik postojeće građevine ili njegov pravni prednik te zemljišta koje se nalazi unutar, u katastarskom operatu evidentirane okućnice a vlasnik građevine osobno ili putem pravnog prednika nalazi se u faktičnom i mirnom posjedu zemljišta, utvrđuje se kako slijedi:

 

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 HRK

ZONA

VALUTA

Stambena namjena

Stambena namjena

Stambena namjena

1 – 3 stana

4 – 8 stanova

9 i više stanova

A

EUR

HRK

68,35

515,00

83,62

630,00

98,21

740,00

I

EUR

HRK

55,08

415,00

68,35

515,00

78,97

595,00

II

EUR

HRK

43,13

325,00

55,08

415,00

62,38

470,00

III

EUR

HRK

35,17

265,00

43,13

325,00

50,43

380,00

IV

EUR

HRK

28,54

215,00

35,17

265,00

40,48

305,00

 

 

IV.

 

Prodajna cijena iz točke III. ovoga Cjenika primjenjuje se za površinu zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke do 50% ukupne površine građevne čestice postojeće stambene građevine.

U slučaju da je površina zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke veća od 50 % ukupne površine građevne čestice, za površinu do 50% primjenjuje se prodajna cijena iz stavka 1. ove točke, a za preostalu površinu koja prelazi 50 % ukupne površine građevne čestice primjenjuje se prodajna cijena iz točke I. i II. ovoga Cjenika.

 

 

V.

 

Visina zakupnine iz članka 22. Odluke, utvrđuje se kako slijedi:

 

a) radi uređenja građevne čestice na kojoj je izgrađena građevina u vlasništvu druge osobe, u EUR i HRK po m2 zemljišta, GODIŠNJE:

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 HRK

ZONA

VALUTA

ZAKUPNINA

A

EUR

HRK

7,96

60,00

I

EUR

HRK

5,97

45,00

II

EUR

HRK

4,65

35,00

III

EUR

HRK

3,32

25,00

IV

EUR

HRK

1,99

15,00

 

b) radi uređenja i korištenja zemljišta koje graniči s zemljištem (nekretninom) u vlasništvu druge osobe a nalazi se izvan građevne čestice, u EUR i HRK po m2 zemljišta, GODIŠNJE:

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 HRK

ZONA

VALUTA

ZAKUPNINA

A

EUR

HRK

5,31

40,00

I

EUR

HRK

3,98

30,00

II

EUR

HRK

2,65

20,00

III

EUR

HRK

1,99

15,00

IV

EUR

HRK

1,33

10,00

 

c) radi korištenja zemljišta za potrebe postojeće privremene građevine koja se koristi u svrhu stanovanja, u EUR i HRK po m2 zemljišta GODIŠNJE:

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 HRK

ZONA

VALUTA

ZAKUPNINA

A

EUR

HRK

1,99

15,00

I

EUR

HRK

1,33

10,00

II

EUR

HRK

0,93

7,00

III

EUR

HRK

0,66

5,00

IV

EUR

HRK

0,53

4,00

 

d) radi korištenja zemljišta za poljoprivrednu obradu, u EUR i HRK po m2 zemljišta, GODIŠNJE:

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 HRK

POVRŠINA

VALUTA

ZAKUPNINA

0-200 m2

EUR

HRK

0,40

3,00

PREKO 200 m2

EUR

HRK

0,27

2,00

 

e) radi korištenja zemljišta za postavu infrastrukturnih objekata, uređaja i opreme, u EUR i HRK po lokaciji za površine do 5 m2 zemljišta te u EUR i HRK po m2 zemljišta za površine preko 5 m2, MJESEČNO:

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 HRK

ZONA

VALUTA

do 5 m2

5 – 30 m2

30 – 100 m2

preko 100 m2

A

EUR

HRK

19,91

150,00

3,98

30,00

3,32

25,00

2,65

20,00

I

EUR

HRK

16,59

125,00

3,32

25,00

2,65

20,00

1,99

15,00

II

EUR

HRK

13,27

100,00

2,65

20,00

1,99

15,00

1,59

12,00

III

EUR

HRK

11,95

90,00

2,39

18,00

1,73

13,00

1,19

9,00

IV

EUR

HRK

9,95

75,00

1,99

15,00

1,33

10,00

0,93

7,00

 

f) radi uređenja i korištenja zemljišta za parkirališni prostor, u EUR i HRK po m2 zemljišta, MJESEČNO:

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 HRK

ZONA

VALUTA

do 30 m2

30 – 200 m2

preko 200 m2

A

EUR

HRK

1,33

10,00

0,93

7,00

0,66

5,00

I

EUR

HRK

1,33

10,00

0,93

7,00

0,66

5,00

II

EUR

HRK

1,06

8,00

0,80

6,00

0,53

4,00

III

EUR

HRK

0,66

5,00

0,53

4,00

0,40

3,00

IV

EUR

HRK

0,40

3,00

0,33

2,50

0,27

2,00

 

g) radi uređenja i korištenja zemljišta za prodajnu namjenu, otvoreni skladišni prostor i slične namjene, u EUR i HRK po m2 zemljišta, MJESEČNO:

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 HRK

ZONA

VALUTA

do 200 m2

200 – 1000 m2

preko 1000 m2

A

EUR

HRK

0,93

7,00

0,73

5,50

0,53

4,00

I

EUR

HRK

0,93

7,00

0,73

5,50

0,53

4,00

II

EUR

HRK

0,73

5,50

0,53

4,00

0,40

3,00

III

EUR

HRK

0,53

4,00

0,40

3,00

0,27

2,00

IV

EUR

HRK

0,40

3,00

0,27

2,00

0,13

1,00

Zakupnina iz stavka 1. točke a), b) i d) plaća se odjednom ili obročno, a najviše u dvanaest obroka.

 

 

VI.

 

Visina naknade za osnovanu služnost iz članka 25. Odluke, utvrđuje se u EUR i HRK po m2 zauzetog dijela čestice, JEDNOKRATNO kako slijedi:

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 HRK

ZONA

VALUTA

NAKNADA

A

EUR

HRK

6,64

50,00

I

EUR

HRK

5,97

45,00

II

EUR

HRK

4,65

35,00

III

EUR

HRK

3,98

30,00

IV

EUR

HRK

3,32

25,00

 

Visina naknade za osnovanu služnost u svrhu polaganja i imanja vodova, utvrđuje se u iznosu od 1,33 EUR po m2 zauzete površine zemljišta, što prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR=7,53450 HRK iznosi 10,00 HRK, GODIŠNJE.

 

 

VII.

 

Danom stupanja na snagu ovoga Cjenika prestaje važiti Cjenik građevinskog zemljišta („Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 18/10 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 13/14, 3/15 i 16/21).

 

 

VIII.

 

Ovaj Cjenik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-02/23-01/12-31
URBROJ: 2170-1-15-00-23-1
Rijeka, 17. siječnja 2023.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.