GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 19. siječnja 2023.

Godina X - broj 1.Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 23. Statuta Dječjeg vrtića More i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 4. siječnja 2023. godine, donio je

 

 

O D L U K U
o imenovanju članova
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića More

 

 

 

I.

 

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića More iz reda osnivača, imenuju se:

– Astrid Massari,

– Višnja Jelenčić i

– Svjetlana Mazaroli-Jurišić.

 

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 024-02/23-01/2-30
URBROJ: 2170-1-15-00-23-1
Rijeka, 4. siječnja 2023.

 

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.