Datum tiskanog izdanja: Petak, 4. lipnja 2021.

Godina VIII - broj 9.


Odluka o imenovanju Odbora književne nagrade Drago Gervais

Na temelju članka 7. stavka 1. Odluke o književnoj nagradi Drago Gervais („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 22/07 i 40/09) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18,11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 4. svibnja 2021. godine, donio je

  Continue reading

Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 24. svibnja 2021. godine, donio je

  Continue reading

Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Rijeke

Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 10. i 11. Odluke o grbu i zastavi Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/98, 24/98, 29/09 i 8/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 28. svibnja 2021. godine, donio je

  Continue reading