GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 4. lipnja 2021.

Godina VIII - broj 9.Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 24. svibnja 2021. godine, donio je

 

 

 

D O P U N U
Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 17/20) u članku 4. stavku 1. u Tabeli „DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA  DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU KOJE SE MOGU OBAVLJATI I MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI“ dodaju se mikrolokacije pod rbr. 0.1., 0.2., 0.3., 0.4. i 0.5. koje glase:

 

 

Skica mikrolokacija iz stavka 2. ovog članka utvrđene su u prilogu (Prilog 1.) koji čini sastavni dio ove Izmjene i dopune Plana i nije predmet objave u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

Članak 2.

 

Ova Dopuna Plana dostaviti će se nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Nakon ishođenja Potvrde, Dopuna Plana i Potvrda biti će objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Rijeke te u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

Dopuna Plana će stupiti na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/87-80
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 24. svibnja 2021.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.