GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 4. lipnja 2021.

Godina VIII - broj 9.Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 10. i 11. Odluke o grbu i zastavi Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/98, 24/98, 29/09 i 8/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 28. svibnja 2021. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

Jednostavnom trgovačkom društvu s ograničenom odgovornošću KEJ COMPANY, Rijeka, Vukovarska 3, odobrava se uporaba grba Grada Rijeke kao amblema društva.

 

 

Članak 2.

 

Uporaba grba Grada Rijeke, u smislu članka 1. ove Odluke, odobrava se na neograničeno vrijeme, bez naknade.

Društvo iz članka 1. ove Odluke smije uporabiti grb Grada Rijeke isključivo u svrhu utvrđenu ovom Odlukom.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/90-80
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 28. svibnja 2021.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.