GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 4. lipnja 2021.

Godina VIII - broj 9.Na temelju članka 7. stavka 1. Odluke o književnoj nagradi Drago Gervais („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 22/07 i 40/09) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18,11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 4. svibnja 2021. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju Odbora književne nagrade Drago Gervais

 

 

 

I.

 

U Odbor književne nagrade Drago Gervais (u daljnjem tekstu: Odbor), imenuju se:

1. Ivan Šarar, kao predstavnik Grada Rijeke,

2. Niko Cvjetković, kao predstavnik Gradske knjižnice Rijeka,

3. Alica Kolarić, kao predstavnica Kulturnog vijeća za književnu djelatnost Grada Rijeke.

 

 

II.

 

Zadaće Odbora utvrđene su Odlukom o književnoj nagradi Drago Gervais („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 22/07 i 40/09).

 

 

III.

 

Članovi Odbora imenuju se na vrijeme od dvije godine.

 

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/82-79
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 4. svibnja 2021.

 

 

 

 Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.