Datum tiskanog izdanja: Petak, 19. lipnja 2020.

Godina VII - broj 9.


Statutarna odluka o izmjeni Statuta Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Rijeke

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (″Narodne novine″ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 13. stavka 1. Statuta Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Rijeke, Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Rijeke, na sjednici održanoj 27. svibnja 2020. godine donijelo je

  Continue reading

Odluka o imenovanju predstavnika Grada Rijeke u Skupštinu Gradske vatrogasne zajednice Rijeka

Na temelju članka 23. stavka 6. Zakona o vatrogastvu (″Narodne novine″ broj 125/19), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) te članka 24. Statuta Gradske vatrogasne zajednice Rijeka, Gradonačelnik Grada Rijeke, 2. lipnja 2020. godine, donio je

  Continue reading

Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje KD Kozala d.o.o. Rijeka kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (″Narodne novine″ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije″ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke″ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 9. lipnja 2020. godine, donio je

  Continue reading

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (″Narodne novine″ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (″Narodne novine″ broj 3/17) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 16. lipnja 2020. godine, donio je

  Continue reading