GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 19. lipnja 2020.

Godina VII - broj 9.Na temelju članka 23. stavka 6. Zakona o vatrogastvu (″Narodne novine″ broj 125/19), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) te članka 24. Statuta Gradske vatrogasne zajednice Rijeka, Gradonačelnik Grada Rijeke, 2. lipnja 2020. godine, donio je

 

  

 

 

O D L U K U
o imenovanju predstavnika Grada Rijeke
u Skupštinu Gradske vatrogasne zajednice Rijeka

 

  

I.

 

U Skupštinu Gradske vatrogasne zajednice Rijeka, kao predstavnici Grada Rijeke imenuju se:

  • mr.sc. Mladen Vukelić,
  • Marijan Vundać.

 

 

II.

 

Predstavnici Grada Rijeke iz točke I. ove Odluke imenuju se na vrijeme od pet godina.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 023-01/20-04/64-61
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 2. lipnja 2020.

 

 

 

                                                                                                             Gradonačelnik
                                                                                                   mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.