GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 19. lipnja 2020.

Godina VII - broj 9.Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (″Narodne novine″ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (″Narodne novine″ broj 3/17) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 16. lipnja 2020. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac

 

 

 

Članak 1.

 

Gradonačelnik Grada Rijeke je 20. siječnja 2020. godine donio Odluku o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac (″Službene novine Grada Rijeke″ broj 1/20).

Temeljem Odluke iz stavka 1. ovoga članka proveden je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac (u daljnjem tekstu: Plan) u kojem je utvrđeno da Plan nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš kao i da je prihvatljiv za ekološku mrežu, pa stoga za Plan nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.  

           

 

Članak 2.

 

Nositelj izrade Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel).

 

 

Članak 3.

 

Obuhvat Plana prikazan je u grafičkom prilogu koji se nalazi u privitku (Privitak I.) i čini sastavni dio ove Odluke.

Površina obuhvata Plana iznosi 2,85 ha.

 

 

Članak 4.

 

Plan se donosi radi:

– osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim Generalnim urbanističkim planom grada Rijeke (u daljnjem tekstu: GUP),

– utvrđivanja uvjeta gradnje novih građevina isključivo stambene namjene i stambenih građevina s manjim udjelom drugih sadržaja,

– definiranja javnih zelenih površina i utvrđivanja uvjeta njihovog uređenja,

– poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.

 

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– osigurati preduvjete za uređenje javnih površina i gradnju u skladu s namjenom i ostalim uvjetima utvrđenima GUP-om,

– planirati infrastrukturno opremanje područja s obzirom na to da nije izgrađena potrebna komunalna i druga infrastruktura pa se najveći dio građevinskog zemljišta smatra neuređenim,

– utvrditi smještaj, uvjete rekonstrukcije i gradnje obodnih prometnica,

– utvrditi mrežu prometnica na način da se svakoj građevnoj čestici omogući kolni pristup i priključak na drugu infrastrukturu imajući u vidu strmu konfiguraciju terena,

– utvrditi uvjete gradnje novih građevina isključivo stambene namjene i stambenih građevina s manjim udjelom drugih sadržaja (trgovine, obrt, ugostiteljstvo, druge usluge te društveni sadržaji),

– planirati gradnju na način da se osiguraju kvalitetne vizure prema priobalju,

– definirati smještaj javnih zelenih površina i utvrditi uvjete njihovog uređenja, pri čemu je osnovni cilj definiranje površine namijenjene dječjem igralištu,

– poboljšati postojeću prometnu i drugu infrastrukturu u skladu s uvjetima, ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima,

– osigurati preduvjete za zaštitu prostora i okoliša.

Programska polazišta su sinteza urbanog modela utvrđenog temeljnim uvjetima određenim GUP-om i ocjene postojećeg stanja kako bi se postigla potpuna integracija krajolika, arhitekture i prometa.

 

 

Članak 6.

 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Odjel je zatražio mišljenja trinaest tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, navedenih u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak II.), a odgovorilo je njih šest.

U zakonskom roku su zaprimljena sljedeća mišljenja:

 1. Mišljenje Hrvatske šume d.o.o., Podružnica Delnice, Odjela za ekologiju (KLASA: DE/20-01/266, URBROJ: 11-00-06/01-20-02) da nije potrebno vršiti provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja dijela stambenog područja Pavlovac.
 1. Mišljenje HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka (Znak: 401200101-2160/20-GG od dana 26. veljače 2020. godine) da ne uvjetuje potrebu strateške procjene za Urbanistički plan uređenja dijela stambenog područja Pavlovac.
 1. Mišljenje Javne ustanova Priroda (KLASA: 350-02/20-04/1, URBROJ: 2170-52-02/2-20-14) da Plan neće značajnije negativno utjecati na postojeće prirodne vrijednosti jer je područje izvan i dovoljno udaljeno od najbližih područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000.
 1. Mišljenje Hrvatskih cesta, Sektora za razvoj i strateško planiranje, Odjel za razvoj i planiranje (KLASA: 340-01/20-01/11, URBROJ: 345-200-210-211/516-20-03/DB) da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac na okoliš, obzirom da se u obuhvatu ne nalazi niti jedna državna cesta.
 1. Mišljenje MUP-a, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite, Služba za prevenciju i pripravnost Rijeka (KLASA: 350-01/20-01/27, URBROJ: 511-01-373-20-2) da nije nadležno za davanje mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac.
 1. Mišljenje Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (KLASA: 351-01/20-04/25, URBROJ: 2170/1-03-08/3-20-7) da je Urbanistički plan uređenja dijela stambenog područja Pavlovac prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
 1. Mišljenje Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (KLASA:351-01/20-04/25, URBROJ:2170/1-03-08/3-20-8) da za Urbanistički plan uređenja dijela stambenog područja Pavlovac ne bi bilo potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

           

 

Članak 7.

 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene Plana Odjel je, uz razloge i ciljeve za izradu Plana iz članaka 4. i 5. ove Odluke, mišljenja tijela i/ili osoba iz članka 6. ove Odluke te kriterije iz Priloga III Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, naročito uzeo u obzir slijedeće činjenice:

 1. Ciljevi i programska polazišta Plana odnose se na zahvate opisane i navedene u članku 4. ove Odluke.
 1. Zahvati planirani predmetnim Planom neće se sufinancirati iz sredstava Europske unije.
 1. Unutar obuhvata predmetnog Plana ne nalaze se zaštićena područja temeljem Zakona o zaštiti prirode.
 1. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19) unutar obuhvata predmetnog Plana ne nalaze se područja ekološke mreže, već se Plan odnosi na građevinsko područje te se stoga može isključiti značajan utjecaj istog na ciljeve očuvanja i cjelovitosti ekološke mreže.
 1. Obzirom na navedene razloge izrade predmetnog Plana, ne očekuju se novi značajniji utjecaji planiranih zahvata u odnosu na već postojeće utjecaje sadašnjeg stanja u prostoru. Primjenom mjera zaštite okoliša i prirode iz važećeg plana višeg reda ne očekuju se značajniji negativni utjecaji na sastavnice okoliša i bioraznolikost.
 1. Urbanistički plan uređenja dijela stambenog područja Pavlovac predstavlja dokument prostornog uređenja nižeg reda koji je usklađen s GUP-om, dokumentom prostornog uređenja višeg reda te obzirom na prethodno navedene razloge ne treba provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

 

 

Članak 8.

 

Odjel će o ovoj Odluci informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, objavom na službenim stranicama Grada Rijeke.

 

 

Članak 9.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u ″Službenim novinama Grada Rijeke″.

 

 

KLASA: 023-01/20-04/67-62
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka,16. lipnja 2020.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

Privitak I.

Privitak II.